Понеделник, 18 Март 2013 12:45

Промени в “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди"

Написана от
Оценете
(0 гласа)

“Топлофикация - Плевен” ЕАД уведомява своите битови абонати, че в изпълнение на решение на Комисията за защита на потребителите /КЗП/ прието на заседание на 21.02.2013 г. с Протокол №8  предлага на ДКЕВР за одобрение следните промени в “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация - Плевен” ЕАД на потребители в гр. Плевен”.

1. В раздел V. “Ред за измерване и отчитане на топлинната енергия”, чл.21, ал.2 е посочено, че “При повреда на  топломера, продавачът определя количеството топлинна енергия по реда на ал.1 за период по-дълъг от 45 календарни дни”, след изразът “за период не по-дълъг от 45 календарни дни”, да се добавят думите “освен ако времето на неточно и/или неправилно измерване може  да бъде точно определено”.
2. Окончателния текст на чл.21, ал.2 да стане:
Чл.21, ал.2 При повреда на топломера, продавачът определя количеството топлинна енергия по реда на ал.1 за период не по-дълъг от 45 календарни дни, освен ако времето на неточно и/или неправилно измерване може да бъде точно определено.
2. В раздел VІІІ. “Заплащане на топлинната енергия, в чл.31,ал.4 текстът “Възраженията на купувача по ал.3 не го освобождават от заплащане на сумата за топлинна енергия по издадената фактура” да бъде променено на:
Чл.31, ал.4 В случаите на възражения по ал.3 Купувачът заплаща окончателно определената сума след извършените съответни проверки от продавача.
2.1. В раздел VІІІ. “Заплащане на топлинната енергия”, в чл.33, ал.3 е посочено, че “Възраженията на купувача по ал.2 не го освобождават от заплащане на сумата” Същият да бъде променен на:
Чл.33, ал.3 В случай на възражения по ал.2 купувачът заплаща окончателно определената сума след извършените съответни проверки от Продавача.
3. В Чл.8 “Продавачът е длъжен да обяви на подходящо място, в средствата за масово осведомяване…..” да се допълни с текста: “ …..и на своята Интернет страница”. Окончателният текст на чл.8 да стане:
Чл.8 Продавачът е длъжен да обяви на подходящо място, в средствата за масово осведомяване и на своята интернет страница телефонни номера за информация във връзка с продажбата на топлинна енергия на купувачите.
4. В раздел V. “Ред за измерване и отчитане на топлинната енергия” в чл.20, ал.4 е предвидено че разходите за проверката на топломерите в случаите по ал.3 са за сметка на купувача, когато установените отклонения са в границите на допустимите грешки, съгласно стандарта.Окончателния текст на чл.20, ал.4 да стане:
Чл.20, ал.4 Разходите за проверката на топломерите в случаите по ал.3 са за сметка на купувача, когато установените отклонения са в границите на допустимите грешки, съгласно стандарта, а в останалите случаи са за сметка на Продавача.

 

Прочетена 5361 пъти Последно променена в Четвъртък, 02 Януари 2014 11:53

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©