Сряда, 07 Юли 2004 01:00

Общи условия (стопански абонати)

Написана от
Оценете
(0 гласа)

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация Плевен" ЕАД на потребители в град Плевен

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тези Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода или водна пара се уреждат взаимоотношенията между "Топлофикация Плевен" ЕАД, наричано за краткост "Продавач" и потребители, ползващи топлинна енергия за стопански нужди, наричани "Купувачи".

(2) Продажбата на топлинна енергия от "Топлофикация Плевен" ЕАД на потребители на топлинна енергия за стопански нужди в гр.Плевен се извършва въз основа на писмен договор с всеки купувач.

 

Чл. 2. Продавач на топлинна енергия за стопански нужди в град Плевен е "Топлофикация Плевен" ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, 5800,ул.Източна индустриална зона №128, идентификационен номер 114005624, номер по ДДС:BG114005624, съд. регистрация по ф. д. № 121/1996 г. на Плевенски окръжен съд и лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-058-03/08.01.2001 г. на ДКЕВР и лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-059-05/08.01.2001 г. на ДКЕВР. Продавачът е вписан в регистъра на администраторите на лични данни под №0017852/27.12.2005 г.

 

Чл. 3. (1) Купувач може да бъде всяко физическо или юридическо лице, потребител на топлинна енергия за стопански нужди, който:

 

1. извършва стопанска дейност и използва топлинната енергия за технологични нужди, отопление, климатизация и горещо водоснабдяване;

 

2. е на издръжка на държавния или на общинския бюджет;

 

(2) Купувачът при сключване или промяна на договора за продажба на топлинна енергия се идентифицира:

 

1. за физическите лица - с трите имена, ЕГН и постоянен адрес по документ за самоличност, адрес на топлоснабдения имот и адрес и телефон за кореспонденция, а при необходимост и с документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.);

 

2. за юридическите лица, едноличните търговци и лицата на свободна професия - с наименование (фирма), адрес на топлоснабдения имот, адрес и телефон за кореспонденция, съдебно удостоверение за актуалност на регистрацията, идентификационен номер, номер по ДДС за юридически лица и еднолични търговци; за юридическите лица, които не са търговски дружества - освен с наименование, адрес на топлоснабдения имот и адрес за кореспонденция - и с актовете за създаването им от компетентните държавни органи; с данни, удостоверяващи правния статус на лицата, упражняващи свободни професии; за еднолични търговци и лица, упражняващи свободна професия – и с ЕГН и постоянен адрес по документ за самоличност;

 

(3) Продажбата на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация Плевен" ЕАД на потребители в гр.Плевен се извършва въз основа на писмен договор при Общи условия съгласно чл.149, ал.1, т.3 от ЗЕ.

 

Чл. 4. (1) Според характера на потреблението купувачът е потребител:

 

1. първа категория - когато задължително трябва да има резервно захранване с топлинна енергия;

 

2. втора категория - когато няма необходимост от резервно захранване.

 

(2) Купувач - потребител първа категория осигурява резервното захранване за своя сметка.

 

(3) Категорията на купувача се посочва в договора за продажба на топлинна енергия.

 

Чл. 5. (1) Предмет на договора е продажба на топлинна енергия за:

 

1. технологични нужди, отопление, климатизация и горещо водоснабдяване посредством топлоносител водна пара;

 

2. отопление, климатизация, горещо водоснабдяване и технологични нужди посредством топлоносител гореща вода за купувач - самостоятелен потребител или двама и повече потребители в сграда с еднородно потребление на топлинна енергия за стопански нужди;

 

3. отопление, климатизация и горещо водоснабдяване посредством топлоносител гореща вода за купувач - потребител в сграда със смесено потребление на топлинна енергия - за стопански и битови нужди.

 

(2) Купувачите по ал.1, т.2 и 3 могат да са самостоятелни потребители в сграда или потребители в сграда - етажна собственост.

 

Чл. 6. (1) Договорът за продажба на топлинна енергия за стопански нужди е със срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключването му или от датата, посочена в договора.

 

(2) Договорът по ал.1 може да е с по-кратък срок, по взаимно съгласие на купувача и продавача.

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

 

РАЗДЕЛ І

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

Чл. 7. Продавачът осигурява редовно и качествено снабдяване с топлинна енергия на обекта/ите на купувача съгласно категорията му, като доставя договорените количества топлоносител и поддържа параметрите на топлоносителя съгласно хидравличния режим и температурния график.

 

Чл. 8. (1) За да осигури редовно и качествено топлоснабдяване на купувачите, продавачът е длъжен:

 

1. да поддържа в техническа изправност топлопреносните мрежи;

 

2. да отстранява повредите в собствените си топлопреносни мрежи и абонатни станции в срок до 48 часа след установяването им.

 

(2) Когато поради вида на повредата същата не може да бъде отстранена в срока по ал.1, продавачът задължително уведомява купувача за срока на отстраняване и при необходимост предлага въвеждане на ограничителен режим на топлоснабдяването.

 

Чл. 9. (1) Продавачът е длъжен да посочи в договора и в средствата за масово осведомяване телефонни номера за информация, във връзка с топлоснабдяването на купувачите.

 

(2) Продавачът разглежда и отговаря на писмени възражения на купувача по изпълнение на договора за продажба на топлинна енергия в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването им.

 

Чл. 10. При извършване на действия от страна на продавача или купувача съгласно графика за спиране на топлоснабдяването за планови ремонти, реконструкции, въвеждане на нови съоръжения и др., съответната страна е длъжна най-малко 15 дни предварително, писмено, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин, да уведоми другата страна за времето и продължителността на спиране на топлоподаването.

 

Чл. 11. (1) Продавачът и купувачът са длъжни взаимно да опазват намиращите се на тяхна територия съоръжения и/или инсталации, както и да не допускат по трасето на топлопреносната мрежа и на присъединителните топлопроводи изграждането на постройки, складирането на други материали и извършването под, над и около тях на изкопни работи без предварително разрешение на другата страна.

 

(2) Купувачът е длъжен да експлоатира, поддържа и ремонтира собствените си инсталации и съоръжения, да спазва оперативната дисциплина и да изпълнява всички предписания на оператора на топлоснабдителната мрежа, дадени в рамките на неговата компетентност.

 

Чл. 12. (1) Купувачът е длъжен да осигурява достъп на упълномощени представители на продавача на негова територия през срока на валидност на договора за продажба с цел монтиране, изпробване, проверка и отчитане на средствата за търговско измерване, на съоръженията, на регулиращите и измерителни уреди и на телекомуникационните устройства, използвани за доставка на топлинна енергия.

 

(2) Купувачът е длъжен да осигурява достъп на представители на продавача и до намиращите се на негова територия енергийни обекти и съоръжения на продавача.

 

(3) Купувачът е длъжен да осигури безвъзмездно на продавача право на преминаване с цел монтаж, ремонт, подмяна, експлоатация и поддръжка на енергийните си обекти и съоръжения, разположени на територията на купувача.

 

Чл. 13. При нарушения на топлоснабдяването в обекта, както и при опасност от нанасяне на материални щети или за живота и здравето на лица, купувачът е длъжен да уведоми незабавно продавача.

 

Чл. 14. (1) В случай, че купувачът иска да присъедини допълнителен топлинен товар за свои нужди към разпределителната си система, е длъжен да подаде писмено заявление по образец до продавача. Към заявлението купувачът прилага документ за платена цена за проучване на присъединяването.

 

(2) Продавачът прави проучване за техническата възможност и целесъобразност и дава писмено становище за условията за присъединяване в едномесечен срок от датата на получаване на заявлението за присъединяване на купувача.

 

(3) В случай, че присъединяването е технически възможно, двете страни подписват допълнително споразумение към договора за продажба, както и договор за присъединяване.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, КОГАТО КУПУВАЧЪТ Е ПОТРЕБИТЕЛ, ПОЛЗВАЩ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА

 

 

 

Чл. 15. Продавачът доставя на купувача за съответната година количество топлинна енергия, разпределено по тримесечия и месеци, максимални и минимални часови разходи, параметри на топлоносителя и приема върнат кондензат в количества, договорени между страните за всяка година и посочени в спесификация, която е неразделна част от договора за продажба.

 

Чл. 16. (1) Продавачът осигурява редовно и качествено снабдяване с топлинна енергия на обекта/ите на купувача съгласно категорията му, като поддържа в техническа изправност топлопреносните мрежи и поддържа параметрите на топлоносителя. Категорията на купувача, както и параметрите на топлоносителя - нормални и гранични стойности, се посочват в договора.

 

(2) Продавачът не гарантира параметрите на топлоносителя, когато купувачът ползва количества под минималния или над максималния часов разход и при възникване на непреодолима сила.

 

Чл. 17. (1) Купувачът представя на продавача писмено предложение за планираните минимални и максимални количества топлинна енергия за годината, разпределени по тримесечия и месеци, както и графика за потреблението и ремонтите, не по-малко от 60 дни преди началото на всяка календарна година.

 

(2) Графиците за спиране на топлоснабдяването при извършване на ремонтни работи, реконструкция, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения или други подобни действия, подлежащи на планиране от продавача или купувача, се посочват в спесификацията.

 

Чл. 18. (1) Купувачът има право да поиска изменение на договореното годишно количество топлинна енергия не по-късно от 20 септември на календарната година, когато изменението е с повече от 10 на сто от годишното количество.

 

(2) Купувачът има право да поиска от продавача преразпределение на договорените количества топлинна енергия по периоди не по-късно от 20 (двадесето) число на последния календарен месец от договорния период.

 

(3) Двете страни подписват допълнително споразумение към договора за продажба за изменението на договорените количества по ал.1 и ал.2.

 

(4) Изменения за изтекли договорни периоди не могат да се правят.

 

Чл. 19. (1) Купувачът може да използва различно от определеното в договора количество топлинна енергия в размер до ± 10 на сто за съответния отчетен период.

 

(2) При промяна на договореното годишно количество топлинна енергия, процентът по ал.1 се определя съобразно новото количество и е в сила от момента на корекцията.

 

(3) Допустимите отклонения от договорения максимален или минимален часов разход се определят от страните в договора.

 

Чл. 20. (1) Купувачът има право на възражение за отклонения от договорените параметри и начислените количества топлинна енергия.

 

(2) Продавачът е длъжен в 3 (три) дневен срок да организира проверка и да отстрани причината, ако дефектите са в неговите съоръжения.

 

(3) За резултата от проверката се подписва протокол между страните.

 

 

 

РАЗДЕЛ III

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, КОГАТО КУПУВАЧЪТ Е САМОСТОЯТЕЛЕН ПОТРЕБИТЕЛ, ПОЛЗВАЩ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА

 

 

 

Чл. 21. (1) Купувачът е самостоятелен потребител, когато ползва цялото количество топлинна енергия, доставено в абонатната станция.

 

(2) Продавачът доставя в абонатната станция на купувача топлинна енергия за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване в съответствие с топлинните товари на сградните инсталации. Максималните количества на топлоносителя, доставяни в абонатната станция, се определят в договора.

 

(3) Топлинна енергия за технологични нужди се доставя в съответствие със спесификация, неразделна част от договора.

 

(4) Продавачът трябва да има готовност да достави топлинна енергия за отопление от 1 октомври до 30 април в зависимост от температурата на външния въздух. Продавачът е длъжен да включи отоплението на купувачите, когато средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от +12°С и да изключи отоплението след завършване на отоплителния период при повишаване на средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни над +12°С, като и в двата случая се съобразява с дългосрочната прогноза за следващите 7-10 дни.

 

(5) Продавачът може да достави топлинна енергия за отопление извън периода по ал.4 при наличие на техническа възможност и споразумение между страните.

 

Чл. 22. (1) Купувачът има право да поиска проверка при нарушения в топлоснабдяването. Продавачът е длъжен да извърши проверка в 5 (пет) дневен срок от получаване на сигнала. За резултатите от проверката се подписва протокол между страните.

 

(2) Продавачът е длъжен да нормализира топлоподаването в срок до 5 (пет) дни от съставянето на протокола по ал.1, ако причините за нарушенията в топлоснабдяването се дължат на съоръженията на продавача и/или на отклонения в режима на топлоснабдяване.

 

 

 

РАЗДЕЛ IV

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, КОГАТО КУПУВАЧЪТ Е ПОТРЕБИТЕЛ, ПОЛЗВАЩ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА В СГРАДА - ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ В СГРАДА С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН КУПУВАЧ

 

 

 

Чл. 23. Продавачът доставя в абонатната станция на купувача топлинна енергия за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване в съответствие с топлинните товари на сградните инсталации, по реда и при условията на чл. 21, ал.2, 4 и 5.

 

Чл. 24. Купувачът в сграда - етажна собственост е длъжен да сключи писмен договор за продажба на топлинна енергия за стопански нужди с продавача при спазване изискванията за измерване, отчитане и разпределение на топлинната енергия, предвидени в Наредба №16-334/6.04.2007г. за топлоснабдяването и в Общите условия за продажба на топлинна енергия от "Топлофикация Плевен" ЕАД на потребители, ползващи топлинна енергия за битови нужди в град Плевен.

 

Чл. 25. Купувачът в сграда - етажна собственост е длъжен да има монтирани средства за дялово разпределение на топлинната енергия – индивидуални разпределители или топломери, монтирани на всички отоплителни тела, както и водомери за топла вода на всички отклонения от сградната инсталация за горещо водоснабдяване към имота му.

 

Чл. 26. При повече от един купувач на топлинна енергия в сградата, която не е етажна-собственост, купувачите представят на продавача споразумителен протокол, с който се определя начина на разпределение на топлинната енергия между тях и се упълномощава лице, което ще ги представлява пред продавача.

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ

 

 

РАЗДЕЛ I

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

Чл. 27. (1) Търговското измерване и отчитане на продаденото на купувача количество топлинна енергия се извършва чрез средство за търговско измерване – топломер, монтиран на границата на собственост на съоръженията.

 

(2) Средствата за търговско измерване се доставят, монтират и ремонтират от продавача, който ги поддържа и отчита.

 

(3) Отчитането на продадените количества топлинна енергия се извършва от продавача ежемесечно, в присъствието на купувача или упълномощено от него лице.

 

(4) Продавачът е длъжен да уведоми предварително купувача за графика на отчитане.

 

(5) Когато купувачът или негов упълномощен представител не се яви при отчитане на топломера , показанията се отчитат в негово отсъствие.

 

Чл. 28. (1) Всички средства за търговски измервания, използвани за отчитане на доставената по договора топлинна енергия, трябва да са приети и да са пломбирани по установения ред.

 

(2) Купувачът е длъжен да опазва маркировките и целостта на пломбите на средствата за търговско измерване, поставени от продавача или от оторизиран държавен орган.

 

Чл. 29. (1) Купувачът има право да поиска проверка на средствата за търговско измерване. Разходите за проверката са за сметка на купувача, когато констатираните отклонения са в границите на допустимите по стандарта.

 

(2) Проверката на средствата за търговски измервания не освобождава купувача от задължението му да заплати в срок начислената му топлинна енергия.

 

Чл. 30. (1) Продавачът изчислява, изготвя справка и коригира сметките за използвана от купувача топлинна енергия за изминал период в случаите на :

 

отклонения извън допустимите граници на метрологични и технически характеристики на средствата за търговско измерване, установени с протокол по реда на Закона за измерванията;

 

нарушения в целостта и функционалността на средствата за търговско измерване, установени при проверка от Продавачът с констативен протокол.

 

(2) Корекцията по ал.1 се прави от датата на предходната проверка, отразена с протокол, но не за повече от 45 дни назад, освен ако времето на неточно и/или неправилно измерване може да бъде точно определено.Корекцията се извършва от Продавача или от производителя на база средни стойности за купувача, измерени при анологични климатични условия в съответствие с режима на потребление на топлинна енергия, и при условия, определени в писмените договори за продажба на топлинна енергия.

 

(3) Страните по договора се уведомяват взаимно в случай, че е налице съмнение относно отчитането и/или фактурирането на количеството потребена топлинна енергия. Продавачът е длъжен в 5 (пет) дневен срок да извърши проверка по случая.

 

Чл. 31. (1) Купувачът има право да получава информация за измерените количества топлинна енергия в абонатната станция в случай, че не е присъствал при отчитането им, както и за промените в цената на топлинната енергия.

 

(2) Продавачът и купувачът са длъжни да се уведомяват писмено за промени в установените договорни отношения между тях.

 

Чл. 32. (1) Купувачът или съответното упълномощено лице има право да съобщи на продавача за установени от него грешки, дефекти или други недостатъци в средствата за търговско измерване (топломер), собственост на продавача.

 

(2) Продавачът е длъжен да организира проверката на топломера в 5 (пет) дневен срок от уведомяването. При повреда продавачът е длъжен да го замени в 5 (пет) дневен срок от установяването.

 

(3) Продавачът организира и извънредна проверка на средствата за търговско измерване по молба на купувача.

 

(4) Ако установените при извънредната проверката грешки в измерването не излизат извън границите на допустимите съгласно стандарта за съответния уред, продавачът не преизчислява използваните количества топлинна енергия. Разходите за извършване на извънредната проверка са за сметка на купувача.

 

(5) Ако установените при проверката грешки в измерването са по-големи от допустимите по стандарта, продавачът преизчислява продаденото количество топлинна енергия за периода съгласно чл.30.

 

Чл. 33. При липса или при повреда на топломер, количеството топлинна енергия за сградата за съответния отчетен период се определя от продавача по изчислителен път съгласно чл.30.

 

РАЗДЕЛ II

 

КУПУВАЧ, ПОЛЗВАЩ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА

 

 

 

Чл. 34. (1) Параметрите на топлоносителя - водна пара се определят с договора за продажба на топлинна енергия и се отчитат с регистриращи контролно-измервателни уреди. Количеството на върнатия кондензат се измерва с разходомер.

 

(2) Купувачът няма право да изключва контролно-измервателните уреди и средствата за търговско измерване.

 

Чл. 35. (1) При съмнение за повреда на средствата за търговско измерване (топломери, паромери , разходомери и регистриращи манометри и термометри), купувачът е длъжен да уведоми продавача в срок от 24 часа.

 

(2) В срок от 48 часа от уведомлението, представител на продавача извършва проверка по сигнала и съставя протокол.

 

Чл. 36. (1) При повреда на средство за търговско измерване, количеството потребена топлинна енергия за изминалия от последното отчитане период се определя съгласно чл.30.

 

(2) Периодът на отчитане на топлинната енергия по реда на ал.1 не може да е по-дълъг от един месец, считано от установяване на повредата.

 

(3) При повреда на разходомера за върнат кондензат, количеството му за изминалия от последното отчитане период се определя от страните с протокол.

 

Чл. 37. (1) Върнатият кондензат трябва да съответства на посоченото в договора количество и качество. Кондензат, който не отговаря по качество, се смята за невърнат.

 

(2) Продавачът е длъжен да контролира качеството на връщания кондензат от купувачите.

 

Чл. 38. Купувачът има право при поискване да получава информация за отчетените по средствата за търговско измерване количества топлинна енергия и върнат кондензат.

 

 

 

РАЗДЕЛ III

 

КУПУВАЧ, ПОЛЗВАЩ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА В СГРАДА - ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ В СГРАДА С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН КУПУВАЧ

 

 

Чл. 39. (1) Търговското измерване и отчитане на доставеното на купувача количество топлинна енергия се извършва чрез средство за търговско измерване - топломер, монтиран в абонатната станция.

 

(2) Отчетеното чрез топломера количество консумирана топлинна енергия се разпределя между отделните купувачи, присъединени към абонатната станция, от Продавача чрез избран от тях търговец, чрез системата за дялово разпределение или от Продавача по реда, предвиден в Наредба №16-334/6.04.2007г. за топлоснабдяването.

 

(3) Количеството топлинна енергия по ал.2 се отчита ежемесечно от продавача в присъствие на управителя на етажната собственост или на упълномощен негов представител.

 

(4) Когато управителят на етажната собственост или упълномощен негов представител не се яви при отчитането на топломера, отчитането се извършва от продавача в негово отсъствие.

 

(5) Управителят на етажната собственост е длъжен да уведоми продавача за лицето, упълномощено да присъства при отчитането на топломера в абонатната станция.

 

(6) Когато топломерът се отчита дистанционно, продавачът уведомява упълномощеното лице за това.

 

Чл. 40. (1) Количеството продадена на купувача топлинна енергия за отчетен период се определя от продавача чрез средствата за търговско измерване.

 

(2) Периодът за отчитане на средствата за търговско измерване е един месец, а на спомагателните средства за дялово разпределение – периодът се определя в сключения договор между потребителя и Продавача.

 

Чл. 41. Дяловото разпределение на топлинната енергия между потребители в сграда – етажна собственост, се извършва от топлопреносното предприятие или от доставчик на топлинна енергия самостоятелно или чрез възлагане на лице,вписано в публичния регистър по чл. 139а от ЗЕ и избрано от потребителите при спазване изискванията на Наредба №16-334/6.04.2007г. за топлоснабдяването.

 

Чл. 42. Продавачът е длъжен да обявява по подходящ начин списък на лицата регистририрани по чл.139а от ЗЕ , с които е сключил договор за извършване на дялово разпределение на доставената топлинна енергия в СЕС.

 

Чл. 43. За прилагане на системата за дялово разпределение на топлинната енергия в СЕС купувачите са длъжни да:

 

1. изберат един търговец от списъка по чл. 42 на лицата регистрирани по чл.139а от ЗЕ;

 

2. прилагат средства за отчитане на дяловото потребление от един и същи модел, доставени от един и същи търговец или одобрени за използване в сградата от него;

 

3. представят на продавача писмено копие от протокол на общото събрание на етажната собственост, свикано по реда на Правилника за управление, реда и надзора на етажната собсвеност за избор на търговец.

 

Чл. 44. (1) В случаите, когато в сградата има отоплителни тела без уреди за дялово разпределение, , разпределението на топлинната енергия за отопление се извършва от търговеца, съгласно т. 6.5 от Правилата за дялово разпределение на топлинната енергия в СЕС – Приложение № 1 към чл. чл.61, ал.1 от Наредба №16-334/6.04.2007г. за топлоснабдяването.

 

(2) Когато уредите не са отчетени поради неосигуряване на достъп от купувача, разпределението на топлината енергия се извършва по т.6.5 от Приложение № 1 към чл. чл.61, ал.1 от Наредба №16-334/6.04.2007г. за топлоснабдяването.

 

(3) В случаите, когато в сграда-етажна собственост е въведена системата за дялово разпределение, но част (някои) от купувачите не са инсталирали средства за отчитане на дяловото потребление на топлинна енергия за отопление, търговеца изчислява за всеки от тях потребление на топлинна енергия, по т.6.5 Приложение № 1 към чл. чл.61, ал.1 от Наредба №16-334/6.04.2007г. за топлоснабдяването.

 

(4) Отчетеното количество топлинна енергия се разпределя за отопление и за горещо водоснабдяване по реда, предвиден в Наредба №16-334/6.04.2007г. за топлоснабдяването.

 

Чл. 45. При спиране на ползването на топлинна енергия в имота си, купувачът в сграда - етажна собственост или в сграда с повече от един купувач остава потребител на пропорционална част от топлинната енергия за отопление, отдадена от сградната инсталация и на топлинната енергия за отопление на общите части на сградата.

 

Чл. 46. (1) Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат и при продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода в сграда, която не е етажна собственост, но в нея има повече от един купувач.

 

(2) В случаите по ал.1, ако не се прилага системата за дялово разпределение на топлинната енергия, то разпределението се извършва от продавача, а купувачите в сградата са длъжни да представят споразумителен протокол по чл. 26.

 

Чл. 47. (1) За сгради, в които по технически причини е невъзможно въвеждане на системата за дялово разпределение на топлинната енергия, разпределението и се извършва от продавача.

 

(2) Отчетеното количество топлинна енергия се разпределя за отопление и за горещо водоснабдяване по реда, предвиден в ЗЕ и Наредба №16-334/6.04.2007г. за топлоснабдяването.

 

(3) Количеството топлинна енергия за отопление се разпределя на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, общите части в СЕС и топлинна енергия за отделните имоти.

 

 

Чл. 48.(1) Количеството топлинна енергия ползувана за магазини, зали, басейни и др., с инсталации, присъединени чрез самостоятелни отклонения към абонатни станции в СЕС, се определя по показанията на контролни топломери, монтирани в абонатната станция на сградата.

 

(2) Разпределението на топлинната енергия за купувачи, които имат право на собственост или вещно право на ползване върху магазини, зали, басейни и др., с инсталации, присъединени чрез самостоятелни отклонения към абонатни станции в СЕС се извършва посредством услугата “дялово разпределение” от търговеца, избран от потребителите в СЕС.

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ

 

 

Чл. 49. (1) Продавачът е длъжен да образува цената на топлинна енергия, включително и преференциалната цена по чл. 33, ал.3 от ЗЕ, да я представи за утвърждаване в ДКЕВР и да я публикува в един централен и един местен всекидневник, както и в Интернет страницата си.

 

(2) Купувачите заплащат топлинната енергия с топлоносител гореща вода и водна пара по еднокомпонентна цена, определена по предвидения в ЗЕ ред.

 

Чл. 50. (1) Месечната дължима от купувача сума за топлинна енергия с топлоносител водна пара се определя въз основа на отчетеното чрез средствата за търговско измерване количество топлинна енергия, намалено с върнатото с кондензата количество топлинна енергия.

 

Чл. 51. (1) Месечната дължима сума от купувача за топлинна енергия с топлоносител гореща вода се формира въз основа на определения за него прогнозен или реален дял от топлинната енергия за разпределение в СЕС и обявените за периода цени и тарифи.

 

(2) След отчитане на средствата за дялово разпределение (в началото и в края на отоплителния сезон) и изготвяне на изравнителните сметки от търговеца, продавачът издава за отчетния период данъчни дебитни и кредитни известия за разликите между прогнозното и действително потребено количество топлинна енергия.

 

(3) Когато при изравнителната сметка се установи, че платената на продавача сума е по-голяма от дължимата, сумата в повече, по желание на купувача, се възстановява от продавача или се приспада от дължимата сума за следващия период.

 

(4) Продавачът издава данъчни фактури, съдържащи минимален обем информация съгласно Приложение № 1 към настоящите общи условия.

 

(5) Купувачът заплаща на Продавача такса за услугата дялово разпределение по цени обявени от Продавача преди отоплителния сезон.

 

Чл. 52.(1) Купувачите са длъжни да заплащат месечните дължими суми за топлинна енергия в 30-дневен срок след изтичане на периода, за който се отнасят.

 

(2) Дължимата сума от изравнителните сметки се заплащат в 30-дневен срок, след датата на издаване на данъчни дебитни известия.

 

(3) Купувачите имат право да предявяват възражения до продавача, за начислената сума за топлинната енергия в 45-дневен срок след изтичане на периода, за който се отнасят.

 

(4) Възраженията на купувача по ал. 3 не го освобождават от заплащане на сумата за топлинна енергия по издадената фактура.

 

(5) В случай, че възраженията на купувача по ал. 3 са основателни, начислените суми се преизчисляват, за което продавачът издава данъчно дебитно или кредитно известие.

 

(6) При неизпълнение в срок на задълженията по ал. 1, купувачите заплащат на продавача обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащането на топлинната енергия.

 

(7) В случай, че Купувачът, по вина на Продавача е платил в повече от дължимите суми за начислена топлинна енергия, Продавачът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на постъпване на сумата по сметките до окончателното й възстановяване.

 

Чл. 53. Купувачите, които избират начина на заплащане на 11 равни месечни вноски (от 1 август до 30 юни) и 12-та изравнителна вноска (месец юли), са длъжни да заявят това писмено пред продавача, най- късно до 1 август на съответната година.

 

Чл. 54. (1) Купувачите са длъжни да заплащат месечните дължими суми за услугата дялово разпределение на топлинна енергия в 30-дневен срок след изтичане на периода, за който са начислени.

 

(2) Купувачите имат право да предявяват възражения до продавача, за начислената сума за услугата дялово разпределение на топлинната енергия в 30-дневен срок след изтичане на периода, за който са начислени.

 

(3) Възраженията на купувача по ал.2 не го освобождават от заплащане на сумата .

 

(4) В случай, че възраженията на купувача по ал. 2 са основателни, начислените суми се преизчисляват, за което продавачът издава данъчно дебитно или кредитно известие.

 

Чл. 55. (1) Купувачите заплащат топлинната енергия по един от следните начини:

 

1. на 11 равни месечни вноски и една дванадесета изравнителна вноска;

 

2. на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за имотите в сградата и една изравнителна вноска;

 

3. по реална месечна консумация.

 

(2) Когато купувачите в СЕС, присъединени към една абонатна станция или нейно самостоятелно отклонение, заплащат топлинната енергия по ал. 1, т. 2, прогнозната месечна консумация се определя от търговеца избран от потребителите по чл. 139б от ЗЕ въз основа на съответния дял за имота от консумираната топлинна енергия през предходния отчетен период.

 

Чл. 56. (1) Купувачът на топлинна енергия с топлоносител водна пара е длъжен да заплаща на продавача договореното по спесификация количество за съответния месец на части, както следва:

 

до 15то число на текущия месец – стойността на количеството топлинна енергия изчислена в съответствие с действителната консумация за периода срещу издадена фактура.

 

до 3то число на месеца следващ отчетния, продавачът издава фактура за останалото количество продадена топлоенергия.

 

(2) Продавачът се задължава до 5то число на месеца следващ отчетния да изпрати на купувача данъчни фактури за количествата по ал.1, т.2.

 

(3) Купувачът се задължава да заплати окончателната фактура до 7мо число на месеца следващ отчетния. В случаите, когато срокът на плащане изтича в неработен ден, заплащането се извършва в първия следващ работен ден.

 

(4) Количеството топлинна енергия с топлоносител водна пара, действително потребено през съответния месец, както и количеството на върнатия кондензат, се установяват с протокол, подписан между продавача и купувача, след отчитане на средствата за търговско измерване в края на месеца.

 

(5) Когато платената от купувача сума надвишава стойността на действително потребеното през месеца количество топлинна енергия, с разликата се погасяват дължими суми за следващ отчетен период.

 

(6) Купувачът има право да предявява възражение за начислената сума за топлинната енергия в 15-дневен срок след срока за плащане. Подадените възражения след изтичане на срока не се разглеждат. Възраженията на купувача по размера на начислените суми не го освобождават от задължението за заплащането им.

 

Чл. 57. (1) Купувачът заплаща дължимата сума за топлинна енергия по един от следните начини:

 

1. в брой;

 

2. чрез директен превод (вирмент);

 

незабавно инкасо;

 

безкасово.

 

(2) Продавачът и купувачът посочват банковите си сметки и определят начина на плащане в договора за продажба.

 

(3) При промени в начина на плащане и/или в банковите сметки страните се уведомяват писмено.

 

Чл. 58. (1) Купувачът може да заплаща топлинната енергия в брой в каси определени по подходящ начин от продавача.

 

(2) При промяна на местата за заплащане в брой по ал.1 продавачът е длъжен да уведоми купувачите по подходящ начин.

 

Чл. 59. (1) Продавачът е длъжен да издава на купувача индивидуален документ - фискален бон за платените от него суми, с изключение на случаите на безкасово плащане.

 

(2) Когато купувачът има две и повече дължими суми, при плащане се погасява най-старото задължение. Ако сумата не е достатъчна да покрие законната лихва и главницата, погасява се първо лихвата и след това – главницата.

 

(3) Плащането се счита за извършено на датата на постъпване на сумите в касите или по сметката на продавача.

 

Чл. 60. (1) В случай на грешки при отчитане и фактуриране на продадените количества топлинна енергия, купувачът и продавачът подписват двустранен констативен протокол.

 

(2) Дължимите и надвзети суми се уреждат с изравнителното плащане за периода, след издаване на данъчни дебитни или кредитни известия.

 

Чл. 61. Страните по договора за продажба на топлинна енергия могат да уговорят обезпечение съгласно Търговския закон, Закона за задълженията и договорите или Закона за особените залози за гарантиране изпълнението на задълженията им по договора за продажба на топлинна енергия.

 

Чл. 62. Продавачът има право да предоставя данни за купувачи на трети лица, регистрирани като администратори на лични данни, с които има сключен договор за събиране на дължими суми за топлинна енергия.

 

 

 

ГЛАВА ПЕТА

 

ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

 

 

 

Чл. 63. (1) Когато продавачът не уведоми купувачите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода петнадесет дни предварително, писмено или чрез съобщение в средствата за масово осведомяване, за началото и продължителността на спиране на топлоподаването поради извършване на ремонтни работи, реконструкция или въвеждане в експлоатация на нови съоръжения или други подобни действия, които подлежат на планиране, той дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлинна енергия.

 

(2) Когато по предходната алинея продавачът не спази уговорения срок за възстановяване на топлоподаването, той дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлинна енергия за дните на закъснение. Количеството на недоставената топлинна енергия се определя от продавача по изчислителен път за дните на нарушението, въз основа на осреднени стойности на доставената енергия в абонатната станция на купувачите за предходен период, при аналогични условия и режим на топлоподаване.

 

Чл. 64. Когато по вина на продавача повредите в топлопреносната мрежа с топлоносител гореща вода не са отстранени в срок до 48 часа от установяването им, той дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлинна енергия за периода на закъснението.

 

Чл. 65. (1) Продавачът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато е въведен ограничителен режим на топлоснабдяването по реда на чл. 72 от ЗЕ при ограничаване или прекъсване на снабдяването с топлинна енергия за време, по-дълго от 48 часа на територията на цялата страна или на част от нея.

 

(2) Продавачът не носи отговорност и не дължи неустойка, ако преди изтичане на срока по чл. 65 е въведен ограничителен режим от органа по чл. 72 от ЗЕ.

 

Чл. 66. (1) При неизпълнение в срок на задълженията си да заплаща фактурираните суми за топлинната енергия, на основание на чл. 86 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), купувачът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата до деня на постъпване на дължимата сума по сметката или в касите на продавача.

 

(2) Купувачът изпада в забава по предходната алинея от първия работен ден след изтичане на срока за плащане, посочен в издадената фактура.

 

Чл. 67. (1) Когато за съответен договорен период купувачът използва топлинна енергия с топлоносител водна пара в количества извън рамките на определения процент на допустимо отклонение, той дължи неустойка за използваната в по-малко топлинна енергия.

 

(2) Когато купувачът използва топлинна енергия с топлоносител водна пара под договорения минимален часов разход, количеството топлинна енергия за времето на отклонение се определя на база на договорения минимален часов разход.

 

Чл. 68. В случаите, когато продавачът виновно не изпълни задълженията си да достави топлинна енергия с топлоносител водна пара в договорените количества и със съответните параметри по периоди, продавачът дължи неустойка за недоставената или доставената с влошени параметри топлинна енергия за времето от установяване на неизпълнението на договора до възстановяване на нормалното топлоснабдяване.

 

Чл. 69. (1) При ползване на топлинна енергия с топлоносител водна пара размерът на неустойките се определя от страните в договора за продажба на топлинна енергия.

 

(2) Страните могат да договарят и други неустойки за неизпълнение на договора за продажба на топлинна енергия.

 

Чл. 70. (1) Продължителността на работа на обектите на купувача на топлинна енергия с топлоносител водна пара с отклонения в договорените параметри се определя по монтирани регистриращи средства за измерване, одобрени за използване.

 

(2) Използваните количества топлинна енергия с топлоносител водна пара с отклонения от договорените параметрите, както и причината за това се определят с двустранен протокол между страните.

 

Чл. 71. За неизпълнение на разпорежданията на оператора на топлопреносната мрежа, купувачът дължи на продавача обезщетение за всяко неизпълнение в размер, определен в договора за продажба на топлинна енергия.

 

Чл. 72. (1) В случай, че купувачът, отказал се от ползване на топлинна енергия, не осигури достъп до имота си, след като продавачът го е уведоми. за това с писмено искане, той дължи плащане на топлинната енергия за периода на спиране на топлоснабдяването, но не повече от една година или до осигуряване на достъп за проверка. Неосигуряването на достъп се констатира с протокол, подписан от упълномощения представител на продавача и от двама свидетели.

 

(2) В случай, че продавачът или упълномощен от него представител установи при проверка, че купувачът самоволно е възстановил спряно топлоподаване, последният заплаща топлинната енергия за отопление за целия период на спиране, съгласно Наредба №16-334/6.04.2007г. за топлоснабдяването. Продавачът приспада начислените по този ред суми от сумите, начислени на останалите купувачи в сградата-етажна собственост.

 

Чл. 73. (1) Задълженията на купувачите - неизправни длъжници към продавача се събират по реда на чл. 237, буква "к" от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), на основание чл. 154, ал.1 от ЗЕ и въз основа на извлечение от сметките на продавача.

 

(2) Когато платената от купувача сума не е достатъчна да покрие законната лихва, съдебните разноски и главницата, се погасяват първо разноските, след това лихвата и накрая - главницата.

 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА СПИРАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО

 

 

Чл. 74. (1) Продавачът има право временно да спре топлоподаването на купувача без предварително уведомяване, когато:

1. е възникнала авария или с цел предотвратяване на авария;

2. има опасност за здравето или живота на хора или за околната среда;

3. съществува опасност за целостта на топлопреносната мрежа;

4. има опасност от нанасяне на значителни материални щети на мрежата или на други купувачи.

 

има опасност от наднормени замърсявания на околната среда.

 

6. има ограничаване доставките на природен газ по независещи от преносното

 

предприятие обстоятелства.

(2) Спирането на топлоснабдяването в случаите по ал.1 продължава до отстраняване на причината, която го е наложила. Продавачът е длъжен да уведоми купувача по подходящ начин за причината и за продължителността на спиране на топлоподаването.

 

(3) Продавачът не носи отговорност за щети, нанесени на купувача при спиране на топлоподаването съгласно ал.1, с изключение на случаите, при които авариите или дълготрайния недостиг са настъпили по вина на продавача.

 

(4) Когато продавачът не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, изразяваща се в непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, уведомява купувачите в подходящ срок чрез средствата за масово осведомяване в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея при изпълнение на задълженията си. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спират.

 

Чл. 75. (1) Продавачът има право временно да спре топлоподаването на купувача поради извършване на ремонтни работи, реконструкция, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения или други подобни действия, които подлежат на планиране.

(2) Продавачът е длъжен да уведоми купувача 15 дни предварително, писмено или чрез съобщение в средствата за масово осведомяване, за началото и продължителността на спирането на топлоподаването по ал.1.

 

(3) В случаи, при които по причини извън продавача не се спази началото на спирането на топлоподаването по ал.1, продавачът е длъжен да уведоми купувача за новия срок 3 (три) дни предварително.

 

Чл. 76. (1) Продавачът има право да спре топлоподаването след предварително писмено уведомление, когато купувачът:

1. не е заплатил дължимите суми за топлинна енергия в определения срок за плащане;

 

2. не осигурява достъп на длъжностни лица на продавача до имота си, а когато е самостоятелен потребител - и в абонатната станция или до инсталациите. Неосигуряването на достъп се констатира с протокол, съставен по реда на чл. 72, ал.1;

 

3. няма подписан договор за продажба на топлинна енергия или срокът на договора е изтекъл и той не е подновен;

 

4. е нарушил целостта на топлопреносната мрежа и/или абонатната станция.

 

(2) В случаите по ал.1 купувачът е длъжен да осигури достъп на продавача до имота си за спиране на отоплението , ползването на гореща вода ри водна пара.

 

(3) Спиране на подаването на топлинна енергия за отопление в отделен имот се извършва чрез прекъсване на връзката между отоплителното тяло и отклонението към общата сградна инсталация в сграда - етажна собственост.

 

(4) Спиране на подаването на топлинна енергия за горещо водоснабдяване се извършва чрез прекъсване на връзката за горещо водоснабдяване към съответния имот в сграда - етажна собственост.

 

(5) Спиране на топлоподаването в имот самостоятелен потребител се извършва в абонатната станция на имота.

 

Чл. 77. (1) Преди спиране на топлоподаването поради забавяне на плащането продавачът връчва лично на купувача (или изпраща с обратна разписка) писмено уведомление.

 

(2) Писменото уведомление задължително съдържа данните на купувача, абонатния му номер, адреса на топлоснабдения/те/ имот/и/, размера на неплатените дължими суми, начислените лихви и срока, в който следва да се изплатят сумите, както и датата и времето, през което купувачът е длъжен да осигури достъп до отоплителните тела в имота (или до абонатната станция) за спиране на топлоподаването.

 

(3) Срокът за плащане, посочен в уведомлението по ал.1 е седем дни, считано от датата на получаването му.

(4) В случай, че купувачът не изпълни задължението си в срока по ал.3, продавачът събира дължимите суми по реда на чл. 237, буква "к" от ГПК, на основание чл. 154, ал.1 от ЗЕ и след изтичане на срока по ал.1 спира топлоподаването чрез изолиране с технически средства на отоплителните тела и/или на линията за горещо водоснабдяване от общите сградни инсталации, съобразно посоченото в уведомлението.

 

Чл. 78. (1) Продавачът има право да спре топлоподаването без предварително писмено предупреждение, когато купувачът:

1. е допуснал ползване на топлинна енергия преди топломера;

 

2. директно ползва гореща вода от топлопреносната мрежа;

 

3. е допуснал да се включват нови потребители на топлинна енергия без да е уведомил продавача.

 

(2) В случай, че купувачът не отстрани нарушението по ал.1, продавачът има право да прекрати топлоснабдяването с предварително писмено предупреждение.

 

(3) Прекратяването на подаването на топлинна енергия за сграда - етажна собственост се извършва в абонатната станция или в нейно самостоятелно отклонение.

 

(4) При спиране, прекратяване и възстановяване на топлоподаването продавачът съставя протокол.

 

Чл. 79. Продавачът има право да прекрати топлоснабдяването на всички купувачи от абонатната станция на сграда - етажна собственост, когато топлинния товар на сградата е намален с повече от 50 на сто от проектния поради спиране на топлоподаването на отделни купувачи - потребители в сградата, с едномесечно писмено уведомление, направено от продавача по чл. 78 от Наредба №16-334/6.04.2007г. за топлоснабдяването.

 

Чл. 80. (1) Възстановяване на спряно топлоподаване за отопление и/или горещо водоснабдяване в случаите по чл. 77, чл. 78 и чл. 79 се извършва от продавача по писмено искане на купувача в срок до 2 работни дни след отстраняване на причината, която го е наложила и след заплащане на топлинната енергия и заплащане на разходите по спиране и възстановяване на топлоподаването.

 

(2) При прекратено топлоподаване продавачът по искане на купувача го присъединява по реда на Наредба №16-334/6.04.2007г. за топлоснабдяването.

 

 

 

ГЛАВА СЕДМА

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ

 

 

Чл. 81. (1) Договорите за продажба на топлинна енергия за стопански нужди могат да се прекратяват преди изтичане на срока на действието им:

 

1. по взаимно съгласие, считано от уговорената между тях дата;

 

2. от всяка от страните с 15 дневно писмено предизвестие, поради непреодолима сила, изразяваща се в непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора и продължило повече от 3 месеца;

 

3. по решение на собственика или титуляра на вещно право на ползване, дал съгласието си друго лице да е потребител на топлинна енергия за стопански нужди в имота му, с 15 дневно писмено предизвестие;

 

4. от купувач - самостоятелен потребител с едномесечно писмено предизвестие;

 

5. от всяка от страните при прекратяване на юридическото лице или откриване на производство по несъстоятелност - от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяване или за откриване на производството по несъстоятелност;

 

6. ако лицензията на продавача за производство или за пренос на топлинна енергия бъде прекратена или изменена така, че да не дава възможност за извършване на дейността, предмет на договора - от датата на влизане в сила на решението за прекратяване / изменение на лицензията.

 

(2) Договорите могат да бъдат прекратени от продавача с 15 дневно писмено предизвестие при забавяне плащането на дължимите от купувача суми с повече от два месеца след определения срок за плащане.

 

Чл. 82. В случай, че продавачът не изпълнява задължението си да доставя топлинна енергия с топлоносител пара с договорените параметри, купувачът има право да изпрати писмено предупреждение за отстраняването на неизпълнението.

 

 

 

ГЛАВА ОСМА

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

 

Чл. 83. (1) За сключване на договор за продажба на топлинна енергия, купувачът подава заявление по образец, в което посочва данните и прилага съответните документи съгласно чл. 3, както и копия от нотариален акт, съдебно решение, удостоверение за наследници, настанителна заповед и/или наемен договор и други документи, удостоверяващи правото на собственост, вещното право на ползване и наемното правоотношение .

 

(2) Въз основа на документите по ал.1, продавачът сключва договор с купувача за продажба на топлинна енергия за стопански нужди, открива и води партида с абонатен номер.

 

(3) В случаите, когато документи по ал.1 се подават от пълномощник, той представя нотариално заверено пълномощно, а в заявлението посочва трите си имена, ЕГН и постоянен адрес по документ за самоличност, номер и дата на издаване и орган на издаване на документа за самоличност, номер и дата на пълномощното.

 

(4) Във всички случаи лицето, което подава документ/и пред продавача, представя и документ за самоличност.

 

Чл. 84. (1) Заварените потребители са длъжни в едномесечен срок от получаване на уведомление за сключване на договор да подадат документи за сключване на договор за продажба на топлинна енергия.

 

(2) Общите условия са задължителни и за заварените потребители на топлинна енергия към датата на влизането им в сила.

 

(3) При неспазване на задължението по ал.1 продавачът може да спре или да прекрати топлоподаването на купувача с писмено предизвестие. В този случай купувачът е длъжен да заплати на продавача начислените до момента суми за топлинна енергия.

 

Чл. 85. Приложение, неразделна част от договора за продажба на топлинна енергия, са настоящите общи условия между "Топлофикация Плевен" ЕАД и потребители, ползващи топлинна енергия за стопански нужди, а за потребители, ползващи топлинна енергия с топлоносител водна пара или гореща вода за технологични нужди - и спецификацията по чл. 15 или по чл. 21, ал.3.

 

Чл. 86. (1) Страна по договор за продажба на топлинна енергия няма право да бъде заместена в договора или по някакъв начин да прехвърли част или всички права и/или задължения по него, или по друг начин да се освободи от изпълнението му, без предварително писмено съгласие на другата страна, което не може да му бъде отказано неоснователно.

 

(2) Във всеки случай на прехвърляне на права и задължения по този договор или на промяна в собствеността на съоръженията, чрез които той се изпълнява от продавача и купувача, страните са длъжни да се съобразяват с разпоредбите на Закона за енергетиката, действащото законодателство и настоящите общи условия.

 

Чл. 87. (1) При реорганизация на учреждения и организации или при преобразуване на търговски дружества, правоприемникът - потребител на топлинна енергия е длъжен да подаде заявление в срок до 30 дни от настъпване на посочените факти и обстоятелства или от вписване в търговския регистър на Плевенски окръжен съд или на съответния окръжен съд. Към заявлението купувачът прилага акта за правоприемство, след което се сключва допълнително споразумение към договора за продажба на топлинна енергия.

 

(2) При прехвърляне правото на собственост или ползване, при промяна на наемното правоотношение се подава писмено заявление от лицето до продавача в срока по ал.1. Към заявлението се прилага акта за прехвърлянето или съответния документ, удостоверяващ посочените факти и обстоятелства, след което може да се сключи допълнително споразумение към договора за продажба на топлинна енергия.

 

(3) При смърт на купувача по договора - физическо лице, наследниците или лицето, придобило имота по силата на договор за гледане и издръжка или по дарение, са длъжни в едномесечен срок писмено да уведомят продавача чрез подаване на заявление за промяна на партидата с приложено към заявлението копие от удостоверение за наследници или съответно акт за собственост.

 

Чл. 88. (1) В случаите по чл. 87, ал.2 и 3, лицата посочват в заявлението си, че:

 

1. желаят да заместят купувача - страна по договора, като сключат допълнително споразумение към договора;

 

2. желаят да сключат нов договор за продажба на топлинна енергия;

 

не желаят да са потребители на топлинна енергия.

 

(2) При отказ от топлоснабдяване, в заявлението лицето задължително посочва датата, на която ще осигури достъп до имота за прекратяване на топлоснабдяването.

 

(3) Лицата, които встъпват в правата на страна по договора за продажба на топлинна енергия, в заявлението си писмено декларират, че приемат условията по сключения договор и представят документи, удостоверяващи правата им, в т.ч. и нотариално заверено споразумение на останалите наследници (съсобственици), приложено към заявлението.

 

Чл. 89. Когато купувачът напуска семеен имот, в който топлинната енергия се ползва за стопански нужди, по силата на официален документ, издаден от компетентен орган, същият е длъжен в едномесечен срок да подаде писмено заявление до продавача за прекратяване на договора. Към заявлението се прилага копие от документа. В същия срок лицето, на което е предоставен имота, е длъжно да подаде писмено заявление до продавача, с приложено копие на документа, като в заявлението си декларира, че:

 

1. желае да сключи нов договор за продажба на топлинна енергия за стопански нужди;

 

2. желае да е потребител на топлинна енергия за битови нужди;

 

3. не желае да е потребител на топлинна енергия – само за сграда самостоятелен потребител.

 

Чл. 90. (1) Продавачът е длъжен да съхранява заявленията и документите, предоставени от купувача и въз основа на тях и сключения договор и допълнителното/те/ споразумение/я/ към него, да открива, променя или закрива партидата на купувача.

 

(2) Преди промяна или прекратяване на договора за продажба на топлинна енергия за стопански нужди и промяната или закриването на партидата от продавача, купувачът заплаща всички дължими до този момент суми за топлинна енергия.

 

(3) Ако предишен купувач с предостъпено право на ползване на имота не закрие партидата си по реда и при условията на предходната алинея, продавачът събира дължимите суми от собственика на имота.

 

(4) В случай, че купувачът не изпълни задълженията си по чл.89 в предвидения срок, продавачът има право да открие, промени или закрие партидата въз основа на документ, съгласно настоящите общи условия.

 

Чл. 91. (1) При промяна на титуляра на партидата поради смяна на купувача в сграда - етажна собственост, новият и предишния купувачи са длъжни да подпишат и представят на продавача споразумителен протокол за уреждане между тях на плащанията за топлинна енергия, както и заплащането на сума по изравнителната сметка.

 

(2) В случай, че лицата не представят на продавача споразумителен протокол, съгласно ал.1, новият купувач се задължава с всички дължими суми за топлинна енергия за съответния имот възникнали след датата на смяна на партидата.

 

(3) При промяна на собствеността или вещното право на ползване на имота, предишният и новият купувач на топлинна енергия имат право да поискат от продавача справка за всички дължими суми за топлинна енергия към момента на промяната.

 

(4) Ако наемателят на имота с предоставено право на ползване и съответно заплащане на топлинната енергия не заплаща дължимите суми за срок повече от два месеца след определения срок за плащане, продавачът има право да спре топлоподаването в имота по реда на чл. 78 и да предяви вземането си за топлинна енергия пред собственика на имота.

 

Чл. 92. Продавачът и купувачът са длъжни да уведомяват другата страна за всички настъпили промени на неговата индентификация, съгласно чл. 2 и чл. 3, на характеристиките на топлоснабдявания имот и на сградата и на характера на ползване на топлинната енергия.

 

Чл. 93. (1) Всички предизвестия и уведомления при продажбата на топлинна енергия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на купувача и на продавача.

 

(2) Срокът на предизвестията и уведомленията започва да тече от момента на получаването им от страна на купувача или продавача, към който са отправени, при спазване на разпоредбите на ГПК.

 

(3) В случай, че купувачът не е уведомил продавача за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията и уведомленията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.

 

Чл. 94. Купувач на топлинна енергия за стопански нужди, който желае да плаща задълженията си чрез “Незабавно инкасо”, декларира в заявлението си по чл. 83, ал.1 съгласието си да извършва плащането чрез незабавно инкасо от банковите му сметки по искане на продавача.

 

Чл. 95. Всички спорове за продажбата на топлинна енергия се решават по взаимно съгласие чрез преговори между купувача и продавача, а при непостигане на споразумение, спорът се решава по съдебен ред.

 

Чл. 96. За неуредените в договорите и в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство в Република България.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

Параграф единствен: Настоящите общи условия са приети с Протокол от 12.09.2007 г. на Съвета на директорите на "Топлофикация Плевен" ЕАД, на основание чл. 149,ал.1,т.3 от ЗЕ и са одобрени с Решение № ОУ-068/03.12.2007.г. на Държавната комисия за енергийно регулиране, на основание чл. 21, т.4 от ЗЕ.

Прочетена 5816 пъти Последно променена в Събота, 14 Декември 2013 21:33

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©