В изпълнение на изискванията на чл. 137, ал. 3 и Преходни и заключителни разпоредби, § 4  от Закон за енергетиката (ДВ, бр. 74 от 08.09.2006 г., с посл. изм., бр. 97 от 10.12.2010 г.)  „Топлофикация - Плевен” ЕАД започна процедура за изкупуване на енергийни обекти – присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция.
Необходимите документи и бланката Заявление може да видите и разпечатате от  тук.

Четвъртък, 12 Ноември 2009 15:19

Закон за енергетиката

Написана от
  • закон за енергетиката: pdf_icon
Понеделник, 21 Октомври 2019 10:53

Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването

Написана от
  • Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването: pdf_icon
 
Четвъртък, 03 Декември 2009 09:06

Закон за управление на етажната собственост

Написана от

ЗАКОН за управление на етажната собственост
Обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I

Предмет на закона
Обхват на закона
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.
Особен режим на управление на общите части
Чл. 2. (1) Управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти.

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©