Администратор

Администратор

+35964895255

Събота, 07 Октомври 2006 13:00

Поддръжка

 

“Топлофикация - Плевен” ЕАД е търговско дружество със сто процента частен капитал. Дружеството е с предмет на дейност:

 

  • “Производство на електрическа и топлинна енергия” съгласно Лицензия издадена с Решение № Л-058/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години.
  • “Пренос на топлинна енергия” съгласно Лицензия издадена с Решение № Л-059/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години.
  • Разпределение и пласмент на топлинна енергия.
  • Ремонт на енергийни и топлофикационни съоръжения.
  • Инженерингова дейност
  • Инвестиции и търговска дейност

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация - Плевен” ЕАД на потребители в град Плевен

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези Общи условия се урежда продажбата на топлинна енергия за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване посредством топлоносител гореща вода между “Топлофикация - Плевен” ЕАД, наричано за краткост “Продавач” и потребители за битови нужди, наричани за краткост "Купувач/и".

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация Плевен" ЕАД на потребители в град Плевен

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тези Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода или водна пара се уреждат взаимоотношенията между "Топлофикация Плевен" ЕАД, наричано за краткост "Продавач" и потребители, ползващи топлинна енергия за стопански нужди, наричани "Купувачи".

Четвъртък, 21 Юни 2018 07:51

Joomla! License Guidelines

This Web site is powered by Joomla! The software and default templates on which it runs are Copyright 2005-2018 Open Source Matters. The sample content distributed with Joomla! is licensed under the Joomla! Electronic Documentation License. All data entered into this Web site and templates added after installation, are copyrighted by their respective copyright owners.

If you want to distribute, copy, or modify Joomla!, you are welcome to do so under the terms of the GNU General Public License. If you are unfamiliar with this license, you might want to read 'How To Apply These Terms To Your Program' and the 'GNU General Public License FAQ'.