Четвъртък, 13 Ноември 2014 00:00

Проект на общи условия на договорите между Топлофикация - Плевен ЕАД и Търговец Избрана

Написана от

project

Проектът може да бъде изтеглен от тук: doc_icon


ОБЩИ УСЛОВИЯ
на
 договорите между “Топлофикация - Плевен” EАД и Търговец
за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия
между клиенти в сграда – етажна собственост

Одобрени с Решение № …………… от ……………  г. на ДКЕВР


СЪДЪРЖАНИЕ:


1. ДЕФИНИЦИИ ………………………………………………………………………………………………3

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………………………4

3. ПРЕДМЕТ ………………………………………………………………………………………………… 5

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  ……………………………………………………… 6

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ……………… 11
   
6. МЕТОДИКА ЗА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ……………… 11

7. РЕД, НАЧИН, СРОКОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СТРАНИТЕ
СИ ПРЕДОСТАВЯТ ПО ДОГОВОРА ………………………………… ……………………………… 12

8. ЦЕНА ЗА УСЛУГАТА ………………………..…………………………  ………………………………14

9. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ, ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ …………………15

10. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ……………………………… 15

11. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ………………………………………………16

12. ДРУГИ УСЛОВИЯ …………………………………………………………………………………………17

13. ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………………………………17


І. ДЕФИНИЦИИ
Чл. 1. По смисъла на настоящите Общи условия и договор за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия, по чл. 139в, ал. 2 от Закон за енергетиката (ЗЕ):
1. "Абонатна станция" е уредба, чрез която се осъществява подаване, измерване, преобразуване и регулиране на параметрите на топлинната енергия от топлопреносната мрежа към клиентите.
2. “Битов клиент” е клиент, който купува топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване за собствени битови нужди.
3. "Индивидуален разпределител на топлинна енергия за отопление" е техническо средство, по чиито показания се разпределя топлинната енергия, потребена от отоплителните тела в сградата. Показанията им са в относителни единици, които се коригират с фактори за оценяване в зависимост от вида на прибора и типа на отоплителното тяло. Индивидуалните разпределители служат само за определяне на дела консумирана топлинна енергия от всяко отоплително тяло като дял от общата консумация на топлинна енергия от сградата.
4 "Инсталация в сграда" или "сградна инсталация" е съвкупността от топлопроводи и съоръжения за разпределяне и доставяне на топлинна енергия от абонатната станция до имотите на клиентите, включително главните хоризонтални и вертикални разпределителни линии. Когато към една абонатна станция са присъединени повече от една сгради, всеки от присъединителните топлопроводи е елемент на съответната инсталация в сградата.
5. "Инсталирана отоплителна мощност в имот" е сумата от мощностите на монтираните в жилището отоплителни тела.
6. “Действително инсталирана мощност на отоплителна инсталация” е сумата от инсталираната мощност на отоплителните тела във всички имоти в сградата – етажна собственост.”
7. “Проектна мощност на отоплителна инсталация” е мощността на вътрешната отоплителна инсталация, определена с инвестиционния проект на сградата.”.
8. "Коригиран отопляем обем" е отопляемият обем на имота по проект, намален с обема на помещенията, в които отоплителните тела са демонтирани от сградната инсталация и съответната припадаща се част на помещенията, без отоплителни тела по проект.
9. "Максимален специфичен разход на сградата" е максималното количество отдадена топлинна енергия от един киловат инсталирана мощност на отоплително тяло в сградата при съответния режим на работа на сградната инсталация.
10. “Небитов клиент” е клиент, който купува топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване за собствени небитови нужди
11. "Отоплителен период" е периодът от време, през който топлинната енергия се потребява освен за климатизация и/или за горещо водоснабдяване, и за отопление.
12. "Отчетен период" е периодът от време между две отчитания на показанията на средствата за търговско измерване, контролните уреди и индивидуалните средства за разпределение на топлинната енергия.
13. "Общ отопляем обем на сградата" е сумата от обемите на имотите на клиентите и обемите на помещенията от общите части на СЕС, предвидени за отопление по проект.
14. "Отоплителни тела" са тръбните отоплителни тела и щранг-лири, глидерните отоплителни тела, плоските отоплителни тела и конвекторите, които са конструктивни елементи, служещи за отдаване на топлина в помещенията чрез радиационен и конвективен топлообмен от постъпващия в тях топлоносител.
15. "Отопляем обем на имот" включва обема на всички собствени и/или ползвани от абоната помещения и съответните припадащи се части от общите части на сградата, предвидени за отопление по проект.
16. "Отопляем обем на общите части" е сумата от обемите на помещенията от общите части на СЕС, с предвидени по проекта отоплителни тела.
17. "Пломбирано отоплително тяло" е отоплително тяло, към което е спряно топлоподаването чрез затваряне и пломбиране на спирателната арматура, а не чрез физическо отделяне от сградната отоплителна инсталация и което не е оборудвано със средствата по чл. 140, ал. 1, т. 3 от ЗЕ.
18. “Представител на етажната собственост” е управителят, председателят на управителния съвет или упълномощено от етажната собственост лице.
19. "Присъединени отоплителни тела" са отоплителните тела, които са физически свързани към сградната отоплителна инсталация.
20.”Сграда - етажната собственост (СЕС)” е своеобразна правна и социална общност, на която законът е предоставил да се самоуправлява и представлява съчетание между собственост на поне две различни лица върху поне два обособени обекта в една сграда.
21. "Средства за отчитане на дяловото потребление на топлинна енергия" са уреди, които са монтирани след средствата за търговско измерване на топлинна енергия.
22. "Средства за търговско измерване" са технически средства за измерване, които имат метрологични характеристики и са предназначени да се използват за измерване самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства и които се използват при продажбата на топлинна енергия.
23. “Страните” са “Топлофикация - Плевен” ЕАД и Търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия.
24. “Търговец” е лице вписано в публичния регистър на МИЕТ по чл.139а от ЗЕ, което е избрано от клиентите в СЕС по реда на чл.139б от ЗЕ да извършва услугата дяловото разпределение на доставената в сградата топлина енергия;
25. “ДКЕВР” е Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;
26. “МИЕ” е Министерство на икономиката, енергетиката;
27. “ГПК” е Граждански процесуален кодекс;
28. “ЗЕ” е Закона за енергетиката;
29. “ЗУЕС” е Закона за управление на етажната собственост;
30. “НТ” е Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването.

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 2. Общите условия уреждат взаимоотношенията между “Топлофикация - Плевен” ЕАД, ЕИК 114005624, със седалище и адрес на управление: град Плевен 5800,ул.Източна индустриална зона №128, номер по ДДС:BG114005624, съд. регистрация по ф. д. № 121/1996 г. на Плевенски окръжен съд и Търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в СЕС, избран от клиентите на топлинна енергия по реда на чл. 139б от ЗЕ.
Чл. 3. “ Топлофикация - Плевен” ЕАД “ ЕАД извършва дейност по пренос и продажба на топлинна енергия на територията на град Плевен въз основа на Лицензия за пренос на топлинна енергия № № Л-059-05/08.01.2001 г., на ДКЕВР и е вписана от Комисията за защита на личните данни в регистъра на администраторите на лични данни под №0017852/27.12.2005 г.
Чл. 4. Търговец може да бъде всяко лице, което е вписано в публичния регистър на МИЕ по чл. 139а от ЗЕ за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия, и е избрано от клиентите на топлинна енергия в СЕС, съгласно изискванията на чл.139б, ал.2 от ЗЕ.
ІІІ. ПРЕДМЕТ
Чл. 5. Тези Общи условия уреждат правата и задълженията на страните, методиката за дялово разпределение на топлинната енергия, реда, начина, сроковете и съдържанието на необходимата информация, която Страните си предоставят, цената за услугата дялово разпределение, отговорността и неустойките при неизпълнение на договора, както и условията за прекратяване на договора.
Чл.6. (1) “Топлофикация - Плевен ” ЕАД сключва индивидуален договор за извършване на услугата дялово разпределение с регистрирания по чл. 139а от ЗЕ Търговец, който е избран от клиентите в СЕС, съгласно изискванията на чл. 139б, ал. 2 от ЗЕ, с който му възлага да извършва срещу заплащане услугата дялово разпределение на топлинната енергия между клиентите в сградата при тези Общи условия и в съответствие с разпоредбите на ЗЕ и НТ.
    (2) За сключване на договора по ал. 1 Търговецът представя на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД:
1. Удостоверение за вписване на Търговеца в публичния регистър на МИЕ по чл.139а, ал.1 от ЗЕ;
2. Списък на СЕС, обслужвани от Търговеца;
3. Декларация, че е запознат с нормативните актове, регламентиращи топлоснабдяването, както и с Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди в град Плевен;
4. Списък на квалифицирания персонал на Търговеца за лицензионната територия на ”Топлофикация - Плевен“ ЕАД, който включва минимум: три имена, ЕГН, професионална квалификация, адрес за контакт);
5. Брой на клиентите с монтирани уреди за дялово разпределение, брой, тип и вид на разпределителите, брой на физически отделените от вътрешната отоплителна инсталация и демонтирани отоплителни тела по сгради;
6. Данни за наличните необходими технически средства и софтуер за дялово разпределение на топлинната енергия и за обработка и обмен на данни с “Топлофикация - Плевен“ ЕАД;
7. Копие от договорите по чл. 140, ал. 5 от ЗЕ;
8. Доказателства, че е спазено изискването на чл.139б, ал.2 от ЗЕ, за СЕС по т.2.
    (3) За сключване на договора по ал. 1, е необходимо в “Топлофикация - Плевен“ ЕАД да са представени и протокол/и от проведени Общи събрания на собствениците на имоти в СЕС, за избор на Търговеца за лице по чл.139б, ал.1 от ЗЕ, които и да отговарят на изискванията на ЗЕ, ЗУЕС и НТ.
    (4) За изключването или добавяне на нови СЕС към договора по ал.1, между страните се подписва споразумителен протокол - Приложение №5 към него, след представяне на документите посочени в индивидуалния договор.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 7. “Топлофикация - Плевен“ ЕАД се задължава да обявява на интернет страницата на дружеството или по друг подходящ начин:
1. списък на Търговците, регистрирани в публичния регистър на МИЕ съгласно чл. 139а от ЗЕ, които извършват дейност по дялово разпределение на територията на град Плевен;
2. средствата за дялово разпределение за отопление, с които съответния Търговец има право да работи. 
Чл. 8. “Топлофикация - Плевен“ ЕАД:
1. сключва договор с избрания от клиентите Търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия в СЕС, при спазване изискванията на приложимите нормативни и други документи;
2. предоставя на Търговеца актуални данни за характера на потреблението в СЕС и в отделните имоти на клиентите и начина на заплащане;
3. извършва актуализиране на данните за всички водомери за топла вода и изравняване на сметките за топлинна енергия за подгряване на вода към началото на месеца преди въвеждане на дяловото разпределение;
4. уведомява упълномощения представител на клиентите и Търговеца за месеца, от началото на който ще се прилага дялово разпределение за СЕС и да включи съответната СЕС към информационния масив, обработван от Търговеца;
5. уведомява упълномощения представител на клиентите и Търговеца за месеца, от който ще бъде осъществено прекратяването на договора за дялово разпределение и да изключва съответната СЕС от информационния масив, обработван от Търговеца.
Чл. 9. След уведомяване на Търговеца за месеца, от началото, на който СЕС преминава към дялово разпределение, “Топлофикация - Плевен“ ЕАД:
1. предава ежемесечно на Търговеца данни, необходими за извършване на услугата дялово разпределение;
2. изготвя фактури, дебитни и кредитни известия по данни на Търговеца, като в тях посочва и името на Търговеца, обслужващ СЕС.
Чл. 10. “Топлофикация - Плевен“ ЕАД уведомява писмено Търговеца и клиентите в СЕС, като разяснява произтичащите от това последствия, когато:
1. топлинният товар на присъединените отоплителни тела в СЕС е под 50% от проектния товар;
2. топлинният товар за битово горещо водоснабдяване в СЕС е намален с над 50% от проектния товар.
Чл. 11. “Топлофикация - Плевен“ ЕАД има право да:
1. използва прогнозните данни за дялово разпределение на топлинната енергия, подадени от Търговеца по чл. 16 от тези Общи условия;
2. извършва месечно разпределение на дяловете на топлинна енергия за клиентите в СЕС, на база данните от предходния месец, когато Търговецът не е предоставил данните за СЕС в сроковете по чл. 33 и чл.34, ал.4  от тези Общи условия;
3. осъществява текущ контрол върху дейността на Търговеца за правилното извършване на услугата дялово разпределение;
4. да извършва по искане на клиенти извънредни проверки на дейността на Търговеца, относно дялово разпределение на топлинната енергия и отчетите за дялово разпределение.
Чл. 12.(1) “Топлофикация - Плевен“ ЕАД заплаща на Търговеца цена за услугата дялово разпределение, с която се възстановяват доказаните от него пред “Топлофикация -Плевен“ ЕАД разходи за услугата и икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала, съобразно изискванията на действащата нормативна уредба и индивидуалния договор.
(2) Конкретната цена и сроковете за нейното изплащане се уговарят в индивидуалния договор, сключен между “Топлофикация - Плевен“ ЕАД и Търговеца съгласно чл.6, ал.1 от тези Общи условия.
Чл. 13. (1) Търговецът се задължава, при извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия по имоти в СЕС  да:
1. сключи писмен договор по чл.140, ал.5 от ЗЕ с клиентите на топлинна енергия в СЕС;
2. извършва отчет на средствата за дялово разпределение най-малко два пъти в годината;
3. извършва извънреден отчет на уредите за дялово разпределение в периода месец декември – месец януари по време на отоплителния период в имотите заявили нулево потребление. За насрочване на датата за този отчет и резултатите от него клиентите се информират по реда на чл. 21, ал. 1 от настоящите общи условия. При неосигуряване на достъп за отчет на уредите се прилагат разпоредбите на т.6.4.4. от Методиката, Приложение към чл.61, ал.1 от НТ. В случай на подадено заявление от етажната собственост при условията на ЗУЕС се извършва междинен отчет на цялата сграда;
4. изготвя изравнителна сметка на клиентите на топлинна енергия в СЕС най-малко един път при прогнозно разпределение на дяловете на топлинна енергия и в случаите по чл.73,ал.3 от НТ;    
5. отчита ежемесечно показанията на всички индивидуални уреди за дялово разпределение и водомери за топла вода при разпределение на топлинната енергия по реално месечно потребление;
6. извършва анализ и месечна актуализация на дялове;
7. изготвя преработка на изравнителни сметки по клиенти в СЕС при рекламации по чл. 70, ал. 6 от НТ;
8. предоставя на клиентите в СЕС, чрез упълномощеното лице и на ”Топлофикация - Плевен“ ЕАД, изравнителната сметка за разпределение на потребената топлинната енергия по т. 4 и т. 6 – обща за сградата и индивидуални за всички имоти в нея, а в случаите на месечно отчитане представя месечна справка за разпределение на потребената топлинна енергия по т.5 – обща за сградата и индивидуалните за всички имоти в нея, съдържаща минимум информацията, посочена в Приложение № 1, 2, 3 и 4 към настоящите Общи условия, която трябва да е съобразена и с изискванията на Закона за защита на личните данни;
9. изготвя и предоставя на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД месечни разпределения на топлинната енергия при ежемесечно отчитане на уредите за дялово разпределение и предоставя показанията им, както и показанията на индивидуалните водомери и количество ползвана вода за БГВ по имоти;
10. разглежда и отговаря на писмени възражения по отчета на средства за дялово разпределение и разпределението на топлинната енергия;
11. разделя изравнителната сметка на периоди при промяна на цената на топлинната енергия и/или при промяна на нормативната уредба по време на отоплителния период в съответствие с промените;      
12. извършва подробен ежемесечен анализ на разпределените количества топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване за СЕС, респ. извършва превантивен контрол на разпределението на консумираната в СЕС топлинна енергия за съответния месец и предоставя информация на “Топлофикация - Плевен “ ЕАД;
13. предоставя на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД при поискване изравнителните сметки за посочен отопляем имот и изравнителен период, във вид и със съдържание, който се изискват от съдебните органи, в случаите по чл.154 от ЗЕ.
14. да уведомява клиентите в СЕС при промяна на определените прогнозни дялове, като в уведомлението следва да се съдържа информация относно причините и последствията  от промяната;
15. да уведомява “Топлофикация - Плевен“ ЕАД в срок от 15 /петнадесет/ дни при прекратяване на договори по чл.140, ал.5 от ЗЕ за СЕС;
16. да уведомява “Топлофикация - Плевен“ ЕАД в срок от 15 /петнадесет/ дни при сключване на нов/и договор/и по чл.140, ал.5 от ЗЕ, като прилага и документите и информацията по чл. 6, ал.2, т.5, 6, 7 и 8 от тези Общи условия.
17. да уведомява “Топлофикация - Плевен“ ЕАД за случаите по т.6.6 от методиката към чл.61,ал.1 от НТ;
(2) По възлагане от “Топлофикация - Плевен“ ЕАД Търговецът е длъжен да извърши:
1. допълнителни отчети на средства за дялово разпределение, преизчисляване на дяловете на топлинна енергия и изготвяне на изравнителни сметки;
2. изготвя преработка на изравнителни сметки по клиенти в СЕС при рекламации по чл.70, ал.5 от НТ;
3. обследване на сградна инсталация по т.6.6. от Методиката, Приложение към чл.61, ал.1 от  НТ;
4. предоставя на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД информацията по чл. 63, ал. 2 от НТ и по чл. 18, ал. 3 от настоящите Общи условия;
5. други услуги, договорени в индивидуалния договор между Търговеца и “Топлофикация - Плевен “ ЕАД.
(3) Търговецът има право да извършва други услуги по възлагане от клиентите и за тяхна сметка.
Чл. 14. (1) Търговецът е длъжен да монтира средствата за дялово разпределение в отделните имоти в СЕС, съгласно договора с клиентите по чл.140, ал.5 от ЗЕ, но не по-късно от 15 дни от подадената заявка.
(2) Търговецът е длъжен да осигурява обслужване на предлаганите и монтираните от него средства за дялово разпределение на клиентите на топлинна енергия.
 (3) В случаите на използване на изпарителни разпределители за дялово разпределение в отделните имоти в СЕС, търговецът се задължава да монтира нови ампули в периода 01-30 септември, преди началото на всеки отоплителен период.
Чл. 15. (1) Търговецът разпределя потребената топлинна енергия между клиентите в СЕС по правилата на ЗЕ и НТ.
(2) Търговецът определя дяловете за отчетен период за имотите на всички клиенти в СЕС, независимо от наличието на монтирани уреди за дялово разпределение в отделните помещения и имоти.
Чл. 16. (1) Търговецът е длъжен за месеца, от началото на който е получено уведомлението от “Топлофикация - Плевен“ ЕАД за извършване на дялово разпределение, да подаде на “Топлофикация - Плевен “ ЕАД прогнозни данни за потребление на топлинна енергия за отопление и топла вода за всеки от имотите в СЕС.
(2) Търговецът е длъжен да поддържа база данни за клиентите в СЕС по имоти. При подадена от “Топлофикация - Плевен“ ЕАД информация за промяна, Търговецът е длъжен да актуализира своята база данни в тридневен срок от момента на изпращане на данните.
Чл. 17. (1) Търговецът е длъжен да актуализира прогнозните дялове за потребление на топлинна енергия за отопление и топла вода:
1. след отчитане на средствата за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки
2. след всяка промяна на потребление, за която е уведомен по надлежния ред съгласно чл. 71. ал. 4 от НТ.
(2) Търговецът е длъжен, при поискване от “Топлофикация - Плевен“ ЕАД и преди всеки отоплителен сезон и при промяна, да предоставя актуализирани данни за мощностите на монтираните отоплителни тела в СЕС, обслужвани от него.
Чл. 18. (1) Търговецът е длъжен да разгледа всяка рекламация или искане за допълнителен отчет и/или преработване на изравнителната сметка от клиенти, неосигурили достъп до имотите си, която е подадена в тримесечен срок от получаване на изравнителната сметка от упълномощения представител за СЕС. При основателно възражение от клиент/и относно изравнителна сметка, Търговецът е длъжен в 14 /четиринадесет/ дневен срок от изтичането на сроковете по чл.70, ал.5 и ал.6 от НТ да изготви нова изравнителна сметка за цялата СЕС и да актуализира прогнозните дялове.
(2) Търговецът е длъжен да разгледа всяка рекламация за отчет на показанията на уредите и разпределението на енергията за предходен период, ако рекламацията е подадена от клиент/и в 30 /тридесет/ дневен срок след получаване на изравнителната сметка или месечната сметка при разпределение на топлинната енергия по реален месечен отчет.
(3) При необходимост от изготвяне на нова изравнителна сметка извън случаите по ал. 1, Търговецът е длъжен в 14 /четиринадесет/ дневен срок от установяването на причините за това да изготви нова изравнителна сметка за цялата СЕС и да актуализира прогнозните дялове.
(4) Търговецът уведомява “Топлофикация - Плевен“ ЕАД в 7 /седем/ дневен срок за извършената промяна по ал. 1 и ал.3.
Чл. 19. (1) Търговецът е длъжен при извършване на отчет, както и при поискване от “Топлофикация - Плевен“ ЕАД или от клиент/и, да проверява състоянието на средствата за дялово разпределение, включително и на контролните топломери, водомерите за топла вода, тяхната годност, правилността на монтаж, и да информира клиентите за задължителния срок за метрологична проверка в оправомощена лаборатория.
(2) Търговецът е длъжен при необходимост да дава предписания на клиентите за:
1. водомери за топла вода – при изтекъл срок на периодична проверка съобразно сроковете, предвидени в Закона за измерванията (ЗИ), при нарушена или липсваща пломба на връзката със сградната инсталация за битово –горещо водоснабдяване, липса на видимост или други констатирани неизправности;
2. индивидуални топломери – при изтекъл срок на периодична проверка съобразно сроковете, предвидени в ЗИ, при нарушена или липсваща пломба на връзката със сградната инсталация, липса на видимост или други констатирани неизправности.
(3) В предписанията се посочва нарушението, срока за отстраняване, и санкции при неизпълнение на предписанието. Предписанията се връчват срещу подпис на клиента като  един екземпляр остава за Търговеца. В случай на необходимост Търговеца е длъжен да го представи на “Топлофикация - Плевен “ ЕАД.
Чл. 20. (1) Търговецът е длъжен писмено с обратна разписка за уведоми клиентите в СЕС за срока на експлоатация, изтичането му и необходимостта от провеждане на общо събрание на СЕС, съгласно ЗУЕС и ЗЕ за вземане на решение за подмяна на индивидуалните разпределителни уреди.
(2) Търговецът е длъжен да представи доказателства на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД за изпълнение на ал.1.
Чл. 21. (1)Търговецът е длъжен да осигури лица за обмен на необходимата информация във връзка с дяловото разпределение и да уведоми писмено “Топлофикация  - Плевен“ ЕАД за техните данни.
(2) При промяна на лице/а по ал. 1 Търговеца е длъжен за уведоми “Топлофикация - Плевен“ ЕАД за промяна в 15 /петнадесет/ дневен срок, и да представи техните данни.
Чл. 22. (1) Търговецът е длъжен да определя най-малко две дати за отчет на средствата за дялово разпределение. Уведомяването на клиентите в СЕС и упълномощеното лице за часа и датата за отчет се извършва от Търговеца по подходящ начин най-малко 5 /пет/ календарни дни преди датата за отчет.
(2) Крайната дата за отчет на средствата се определя в индивидуалния договор по чл.140, ал.5 от ЗЕ, но не може да бъде по-късно от 45 календарни дни след обявената крайна дата на съответния отоплителен период.
(3) Неосигуряването на достъп до имот/и в СЕС на датите по предходните алинеи се удостоверява с констативен протокол, подписан от представител на Търговеца и упълномощеното лице на СЕС или друг представител от етажната собственост.
(4) При отчитане на уредите за дялово разпределение, разположени в имотите на клиентите, Търговецът съставя документ, който се подписва от клиента, с цел да се гарантира неоспоримост на отчетените данни.
Чл. 23. (1) Търговецът е длъжен при отчитането на уредите за дялово разпределение да извърши проверка и на помещенията и имотите, в които отоплителните тела са демонтирани и/или няма монтирани средства за дялово разпределение, включително и на помещенията с монтирани отоплителни тела извън проекта, с оглед спазване на изискването на НТ.
(2) При постъпило решение на Общото събрание на СЕС, представители на Търговеца, “Топлофикация - Плевен“ ЕАД и представители на етажната собственост извършват проверка на отоплителните тела и отклоненията за гореща вода в имотите в СЕС, след заплащане от страна на СЕС на цената за проверката съгласно утвърден ценоразпис от  “Топлофикация - Плевен“ ЕАД.
(3) При решение на Общото събрание на СЕС на клиентите и за тяхна сметка, Търговецът е длъжен да извърши пломбиране на една от холендровите връзки на всички отоплителни тела, присъединени към отоплителната инсталация на СЕС. За имоти, в които индивидуалните топломери  са уреди за дялово разпределение, се пломбира само холендровата връзка на входа на топломера.
(4) Пломбирането трябва да бъде извършено по надежден и неоспорим от страна на клиента начин. Търговецът извършва контрол на пломбите на отоплителните тела при отчета на уредите за дялово разпределение. При поставянето на пломбите Търговецът изготвя протокол, който удостоверява поставянето на пломбата/те и съдържа задължение за клиента да ги опазва. Протокола се подписва от клиента.
(5) При установени от Търговеца видими въздействия върху целостта на пломбите, топлинната енергия ползвана от клиента за това отоплително тяло се определя, като за отоплително тяло без уреди за дялово разпределение за целия период след последното отчитане, когато пломбите не са били нарушени.
Чл. 24. Търговецът е длъжен да определя прогнозните дялове за имота на клиента, както следва:
1. за отопление – въз основа на дела на топлинната енергия за отопление на имота спрямо общата топлинна енергия за отопление на СЕС за предходен отоплителен период;
2. за битово горещо водоснабдяване – въз основа на средномесечната консумация на гореща вода за предходен отчетен период.
Чл. 25. Търговецът има право след сключване на договора по чл.139в, ал.1 от ЗЕ да получава информация за СЕС от базата данни на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 26. В случаите на прекратяване на договора за конкретна СЕС, Търговецът се задължава:
1. при поискване от “Топлофикация - Плевен“ ЕАД в срок до 30 дни от прекратяването му да отчете средствата за дялово разпределение на топлинната енергия в отделните имоти на СЕС, да определи реалното потребление в тях и да изготви изравнителна сметка;
2. да актуализира данните по отчетите на водомерите към месеца на прекратяване на договора и предаде информацията на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД;
3. да актуализира данните за отоплителните тела по помещения, като ги съобразява с извършени действия за спиране и възстановяване на топлоснабдяването в отделните имоти и предаде информацията на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД.
4. да прави справки и предоставя данни на “Топлофикация - Плевен “ ЕАД при поискване, относно разпределението на топлинната енергия за СЕС за минали периоди, независимо дали договорът по чл.139в, ал.1 от ЗЕ за конкретна СЕС е прекратен или действащ.

VІ. МЕТОДИКА ЗА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ
Чл. 27. (1) Дяловото разпределение на топлинната енергия за отчетен период се извършава по правилата на Глава осма, раздел ІІ от НТ.
(2) Топлинната енергия за разпределение за СЕС за отчетен период се разпределя като топлинна енергия за отопление и топлинна енергия за подгряване на вода.
(3) Количеството топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване (БГВ) в СЕС се определя съгласно чл. 68 от НТ и се разпределя между клиентите (Битови и Небитови) въз основа на изразходваните от тях количества гореща вода за отчетния период. Полученото средномесечно количество за отчетния период се залага като прогнозен месечен разход на гореща вода за следващия период.
(4) Количеството топлинна енергия за отопление е разликата между общото количество за разпределение и количеството топлинна енергия за БГВ.
(5) Количеството топлинна енергия за отопление включва количествата топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, топлинната енергия за отопление на общите части и топлинната енергия за отопление на отделните имоти.
Чл. 28. (1) Количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, се определя от Търговеца, по правилата на приложението към чл.61, ал.1 от НТ и се разпределя пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект. Делът на определеното за отчетния период количество топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, към общата енергия за отопление, се залага като прогнозен дял за разпределение през месеците на следващия период.
(2) Количеството топлинна енергия отдадена от отоплителните тела в общите части на СЕС, в които има отоплителни тела без уреди, се определя въз основа на инсталираната им мощност, по реда на т.6.5. от Приложението към чл.61, ал.1 от НТ и се разпределя между клиентите, пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект.
(3) Количеството топлинна енергия, отдадена от отоплителните тела в имотите на СЕС при монтирани уреди за разпределение е разликата между общата енергия за отопление и енергиите за сградна инсталация и общите части.
(4) Количеството топлинна енергия по ал.3 се разпределя между имотите в СЕС в зависимост от показанията на средствата за дялово разпределение или по максимален специфичен разход за сградата, по реда на т.6.4. и т.6.5. от Приложението към чл.61, ал.1 от НТ. Полученият дял на топлинната енергия за отопление на имота към общата енергия за отопление на всички имоти се залага като прогнозен дял за разпределение през месеците на следващия период.
Чл. 29. (1) Разпределената топлинна енергия за едно отоплително тяло не може да надвишава максималната енергия, която отоплителното тяло може да отдаде за един отчетен период при съответния режим на работа на сградната инсталация.
(2) Максималната енергия, която всяко едно отоплително тяло може да отдаде за един отчетен период, се изчислява съгласно правилата от Приложението към чл.61, ал.1 от НТ.
VІІ. РЕД, НАЧИН, СРОКОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА НЕОБХОДИМАТА
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СТРАНИТЕ СИ ПРЕДОСТАВЯТ ПО ДОГОВОРА
Чл. 30. (1) “Топлофикация - Плевен“ ЕАД и Търговецът се задължават да обменят необходимата информация за извършване на дяловото разпределение на магнитен и/или хартиен носител.
(2) Редът и условията за достъп до информацията, както и срока за предаване на необходимата информация за консумираната топлинна енергия за разпределение, се уреждат в индивидуален договор между страните
Чл. 31. “Топлофикация - Плевен“ ЕАД предоставя на Търговеца данните по чл. 63, ал. 4 от НТ за:
1. проектната мощност за отопление на СЕС;
2. отопляемия обем на СЕС и на имотите;
3. титуляри на сметките /клиентите/;
4. енергията за разпределение, за всеки месец;
5. количеството на студената вода, отчетено по водомера за студена вода пред подгревателя за БГВ;
6. средна температура за съответния месец;
7. брой на дните с топлоподаване;
8. денградусите за съответния месец;
9. температурен коефициент за БГВ по т. 5.2. от Приложението към чл. 61. ал. 1 от НТ;
Чл. 32. (1) Търговецът предоставя на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД данни по чл. 63, ал. 2 от НТ, включително за:
1. инсталирана мощност на отоплителните тела общо, по имоти и в общи части;
2. брой на физически отделените от сградната инсталация отоплителни тела общо, по имоти и в общи части;
3. брой на отоплителните тела със и без средства по чл. 52, ал. 1, т. 1. от НТ, общо, по имоти и в общи части;
4. брой на имоти с водомери, без водомери и брой на лица в имотите без водомери;
5. количеството и дял на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, съгласно методиката по т.6. 1. 1 от Приложението към чл. 61. ал. 1 от НТ;
6. количеството на топлинната енергия, отдадена от общите части на СЕС;
7. максималното количество топлинна енергия, което отоплителните тела могат да отдадат за един отчетен период, определено съгласно методиката по т. 6.4.4. от Приложението към чл. 61, ал. 1 от НТ.
(2) Данните по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 се предоставят при сключване на договора и при настъпили промени, по ал.1, т. 5, 6 и 7 – ежемесечно.
(3) Данните по ал. 1, т.2 и 3 не се предоставят за СЕС с индивидуални апартаментни топломери.
Чл. 33. (1) Търговецът е длъжен да представя на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД  актуалните данни за прогнозно потребление на отопление и топла вода:
1. с подаване на изравнителните сметки, но не по-късно от 30 септември на текущата година;
2. при промяна на прогнозните дялове на потребление на топлинна енергия, до последния работен ден на текущия месец или в срок, определен с индивидуалния договор между Страните.
Чл. 34. (1) Търговецът е длъжен да изготвя и предава на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД всички изравнителни сметки на дяловете по график – Приложение към индивидуалния договор между Страните, но не по-късно от 60 дни след обявената крайна дата на отоплителния период.
(2) При основателни рекламации, Търговецът изготвя и предава нови изравнителни сметки в 14-дневен срок след представяне на рекламацията от “ Топлофикация - Плевен “ ЕАД на Търговеца. За услугата по тази алинея “Топлофикация - Плевен“ ЕАД не дължи допълнително плащане на Търговеца, освен договореното като основна цена по индивидуалния договор между тях.
(3) Търговецът е длъжен да преработи изравнителната сметка по искане  на клиентите, неосигурили достъп по чл.70, ал.5 от НТ в дадена СЕС в 14–дневен срок, след изтичане на тримесечния срок по чл.70, ал.5 от НТ.
(4) В случай на месечно отчитане Търговецът е длъжен да предостави на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД месечните сметки на дяловете на топлинна енергия на клиентите в срок, посочен в индивидуалния договор.
Чл. 35. В случай на преизчисление на изравнителната сметка на СЕС, Търговецът е длъжен, през месеца на предаване на преизчислената изравнителна сметка на “Топлофикация - Плевен “ ЕАД, да актуализира отново данните за прогнозно потребление на клиентите.
VІІІ. ЦЕНА ЗА УСЛУГАТА
Чл. 36. (1) Цената за услугата дялово разпределение за дейностите по чл. 13, ал.1 от тези Общи условия е предложена и доказана от Търговеца пред “Топлофикация - Плевен“ ЕАД и приета  от “Топлофикация - Плевен“ ЕАД, като включва:
1. разходите, произтичащи от дейностите по чл.13, ал.1, които се формират от:
    1.1.разходи за обслужване на партида;
    1.2.разходи за отчитане и обработка на показанията на средствата за дялово разпределение;
 2. икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.
(2) Стойността на услугата дялово разпределение се формира от признатия размер на разходите по ал.1, т.1 и признатия размер на икономически обоснованата норма на възвръщаемост на капитала по ал.1, и броят на партидите и средствата за дялово разпределение според броя им към 30 септември всяка година.
(3) Цената за услугите по чл.13, ал.2 от тези Общи условия са предложени от Търговеца и приети “Топлофикация - Плевен“ ЕАД в отделен ценоразпис, Приложение към индивидуалния договор между Страните.
(4) Цените по чл.13, ал. 1 от тези Общи условия може ежегодно да се актуализират чрез договаряне между страните до 30 септември спрямо цените от предходната година. Процентът на изменение на цените не може да бъде по-голям от процента на нарастване на потребителските цени, обявен от НСИ.
Чл. 37. (1) “Топлофикация - Плевен“ ЕАД заплаща на Търговеца цената за услугите по чл.13, ал.1 и ал.2 от тези Общи условия, по начин уреден в индивидуалния договор между Страните, срещу:
 1. приемно-предавателен протокол, подписан между Страните за извършен месечен обмен на данни.
 2.   издадена фактура от Търговеца.
  (2) “Топлофикация - Плевен“ ЕАД извършва плащане в срок определен в индивидуалния договор по чл.6, ал.1.
    Чл. 38. (1) След изготвяне на изравнителните сметки Търговецът и “Топлофикация - Плевен“  ЕАД подписват констативен протокол за извършения обем работа за предходните дванадесет месеца, на база на който се извършва изравнително плащане.
    (2) В случай на ежемесечен отчет на индивидуалните разпределителни уреди Търговецът и “Топлофикация - Плевен“ ЕАД подписват констативен протокол за извършения обем работа за предходните дванадесет месеца, на база на който се извършва изравнително плащане.
    Чл. 39. (1) При сключване на договора Търговецът представя гаранция за добро изпълнение на дяловото разпределение в полза на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД в размер на 10% от общата цена за дейностите по чл.13, ал. 1 от тези Общи условия. Гаранцията може да бъде под формата на банкова гаранция или гаранционен депозит.
    (2) В случай на прекратяване на договора между Търговеца и “Топлофикация - Плевен “ ЕАД, последната е длъжна да освободи гаранцията по ал. 1 в 3 /три/ дневен срок от подписване на окончателен констативен протокол между Страните относно изпълнение на задълженията им по индивидуалния договор между тях. Когато “Топлофикация - Плевен“ ЕАД има претенции относно изпълнението на задължения от страна на Търговеца, в протокола се определя и стойността на гаранцията, която се задържа от “Топлофикация - Плевен“ ЕАД.
ІХ. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ, ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ
Чл. 40. (1) “Топлофикация - Плевен“ ЕАД приема, завежда и отговаря на заявления и жалби на клиенти във връзка с услугите по предоставяне на дяловото разпределение по ред и срокове, в съответствие с тези Общи условия.
  (2) Когато жалбата се отнася до дейността на Търговеца, “Топлофикация - Плевен“ ЕАД му препраща жалбата, по която Търговецът извършва проверка и изготвя отговор до жалбоподателя с копие до “Топлофикация - Плевен“ ЕАД.
Чл. 41. (1) “Топлофикация - Плевен“ ЕАД и Търговецът са длъжни да разглеждат и отговарят на заявления, жалби и възражения от клиенти в срок от 30 /тридесет/ календарни дни от получаването им.
 (2) При писмено искане от едната страна, другата се задължава да извърши проверка по повод на жалба на клиент и да предостави отговор на запитващата страна в срок от 10 календарни дни.
 (3) Когато отговорът изисква допълнителни проверки, срока се удължава с времето необходимо за извършване на проверките.
Чл. 42. Търговецът разглежда и отговаря на заявления, жалби, уведомления, писмени сигнали и възражения от клиенти или от “ Топлофикация - Плевен“ ЕАД, свързани с услугите по извършване на дяловото разпределение, както и на тези с монтажа и поддръжката на средствата за дялово разпределение на топлинната енергия в срока по чл.41, ал.1 от тези Общи условия. Всеки отговор на Търговеца се изпраща в копие и до “ Топлофикация - Плевен“ ЕАД.
Х. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 43. (1) В случай на неизпълнение на задълженията на Страна по този договор, довело до претърпени вреди за друга страна, виновната страна дължи обезщетение за претърпените вреди.
(2) Отговорността на Страните, съответно нейния размер, се установява с двустранен констативен протокол подписан от тях, или с решение на компетентен орган.
(3) Размерът на обезщетението се определя по взаимно съгласие от двете страни, а при липсата на такова, от независим институционален Арбитраж или по съдебен ред. Арбитража се определя в индивидуалния договор между Страните.
Чл. 44. (1) В случай на установяване на допуснати грешки от Търговеца, състоящи се в неправилен отчет или невярно дялово разпределение в предходен отчетен и изравнителен период, в следствие, на което:
1. “Топлофикация - Плевен“ ЕАД е издала повторни, коригирани месечни сметки на клиент/и, Търговецът заплаща на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД дължимите лихви по коригираните плащания и разходите по повторно издаване на разплащателни документи;
2. “Топлофикация - Плевен“ ЕАД е сторнирала и отнесла в загуба начислени суми за отделен клиент, тази загуба се дължи и заплаща от Търговеца на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД в пълен размер.
    (2) Отговорността и размера на неустойката на Търговеца по точи член се определя по реда на чл.43, ал.2 и ал.3 от тези Общи условия.
Чл. 45.(1) В случай на непредоставена или предоставяне на невярна информация от Търговеца по настоящите Общи условия, същия дължи на “Топлофикация - Плевен “ ЕАД неустойка в размер на 300 /триста/ лева за всяко нарушение за всяка СЕС, за която е допуснато нарушение.  
(2) В случай на неизпълнение на задължението си по чл. 13, ал. 1, т. 11 от тези Общи условия Търговецът дължи на “Топлофикация - Плевен “ ЕАД неустойка в размер на 100 /сто/ лева за всеки месец, за който е допуснато нарушението.
(3) При неспазване на срока за изготвяне на изравнителна сметка за СЕС, Търговецът дължи на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД неустойка в размер на 1% на ден от стойността на топлинната енергия за разпределение за периода на изравняване, но не повече от 15% от стойността й.
(4) В случай на отправено запитване, възражение или сигнал до Търговеца от “Топлофикация - Плевен“ ЕАД или клиент/и, свързано с извършването на дяловото разпределение, и ако Търговецът не извърши проверка и/или не отговори в установения за това срок, той дължи на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД неустойка в размер на 50 /петдесет/ лева за всеки един случай. Ако неизпълнението продължи повече от един месец, сумата се удвоява.
(5) Търговецът заплаща на “Топлофикация - Плевен“ ЕАД неустоика в размер на 200 /двеста/ лева за всяка СЕС, за която изравнителните сметки не съдържат минималния обем информация, посочена в Приложение № 1, 2, 3 и 4 от настоящите Общи условия.
Чл. 46. При неизпълнение на задълженията по настоящите Общи условия, изразяващи се в закъснение при подаване на данни за дялово разпределение на количество топлинна енергия съобразно предвидените срокове от страна на Търговеца, и “Топлофикация - Плевен“ ЕАД изпълни хипотезата на чл. 11, т. 2, Търговецът дължи на „Топлофикация - Плевен“ ЕАД обезщетение в размер на законната лихва за тридесет дни върху стойността на топлинната енергия за разпределение през отчетния месец.
Чл.47. При прекратяване на договора по чл.48, ал.1,т.7 Търговецът дължи на “Топлофикация - Плевен“  ЕАД неустойка в размер на неразпределената топлинна енергия.
ХІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 48. (1) Договорът съгласно тези Общи условия може да бъде прекратен при следните условия:
1. при отписване на Търговеца от публичния регистър на МИЕ по чл. 139а от ЗЕ;                              2. при обявяване в несъстоятелност или ликвидация на една от Страните;
3. едностранно за съответна СЕС, след решение на общо събрание на етажната собственост за смяна на Търговеца за извършване на дялово разпределение;
4. по взаимно съгласие на Страните;
5. едностранно от всяка от страните с едномесечно писмено предизвестие, отправено до насрещната страна, при неизпълнение на настоящите Общи условия , както за всички така и за отделна СЕС;
6. едностранно от всяка от страните с двумесечно писмено предизвестие, отправено до насрещната страна.
7. в случай на неизпълнение на чл.20 от страна на Търговеца и спиране на работата на индивидуалните разпределителни уреди в дадена СЕС поне 5%, “Топлофикация - Плевен “ ЕАД има право едностранно без предизвестие да прекрати договора с Търговеца за дадена СЕС.
8. при повторно неизпълнение на чл.20 от страна на Търговеца “Топлофикация - Плевен“ ЕАД има право едностранно без предизвестие да прекрати договора с Търговеца за всички СЕС.
(2) При прекратяване на договора за дялово разпределение се спазват разпоредбите на чл.65 от НТ.
ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 49. Търговецът и “Топлофикация - Плевен“ ЕАД са длъжни да се уведомяват своевременно за всяка промяна в тяхната идентификация и адрес за кореспонденция.
Чл. 50. (1) “Топлофикация - Плевен“ ЕАД и Търговецът са длъжни да приведат заварените си договорни отношения в съответствие с настоящите Общи условия след одобряването им от ДКЕВР.
(2) В срок от 10 /десет/ работни дни след одобряване на настоящите Общи условия от ДКЕВР, “Топлофикация - Плевен“ ЕАД:
1. уведомява лицата, вписани в регистъра на МИЕ по чл. 139а от ЗЕ, и извършващи услугата дялово разпределение в лицензионната територия на “Топлофикация - Плевен “ ЕАД за одобрените нови Общи условия;
2. дава на Търговеца срок от 15 /петнадесет/ календарни дни за представяне документите и информацията по чл. 6, ал. 2 от настоящите Общи условия;
3. предлага проект на Анекс или индивидуален договор за извършване на услугата дялово разпределение ведно с Приложенията към него, който е в съответствие с настоящите Общи условия.
Чл. 51. Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията при извършване на услугата дялово разпределение на доставената топлинна енергия и в сграда, която не е етажна собственост, но в която има повече от един клиент.
Чл. 52. Всички възникнали спорни въпроси между “Топлофикация - Плевен“ ЕАД и Търговеца, по които не е постигнато споразумение, се решават по взаимно споразумение между Страните, а когато това не е възможно от независим институционален Арбитраж или по съдебен ред.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. За неуредените с настоящите Общи условия и индивидуалния договор между Страните въпроси се прилага ЗЕ и НТ.
§2. Настоящите Общи условия са приети с Решение по т…. от Протокол № ../……. год. на Съвета на директорите на “Топлофикация - Плевен” ЕАД и одобрени с Решение № …./…….. год. на ДКЕВР, на основание на чл.139в, ал.2 от Закона за енергетиката.


Прочетена 24679 пъти Последно променена в Четвъртък, 13 Ноември 2014 13:01

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©