Четвъртък, 13 Декември 2018 11:24

КФН потвърди проспект на емисия облигации на "Топлофикация - Плевен" ЕАД

Написана от

Във връзка с подадени заявление за потвърждаване от Комисията за финансов надзор (КФН) на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Топлофикация - Плевен“ ЕАД, гр. Плевен, Комисията е взела под внимание, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор (Наредба № 22) и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Наредба № 2), на основание чл. 13, ал. 1, т. 7, предл. първо и т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 91 от ЗППЦК, чл. 15, ал. 2 от Наредба № 2 и чл. 7, ал. 2 и чл. 12, ал. 1 от Наредба № 22.На заседанието си на 27.11.2018 г. Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от "Топлофикация - Плевен" ЕАД, гр. Плевен.

Емисията е в размер на 2 500 000 лева, разпределени в 2 500 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, лихвоносни и неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация - 1000 лева.

Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 4.5%, платим на 6-месечни лихвени плащания, с дата на емитиране 17.11.2017 г. и дата на падеж 17.11.2022 г.

КФН вписва "Топлофикация - Плевен" ЕАД, гр. Плевен, като емитент и посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа може да бъде изтеглен от прикачените файлове към статията.

Прочетена 283 пъти Последно променена в Четвъртък, 13 Декември 2018 11:24

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©