Петък, 01 Февруари 2019 08:56

Проект за обучение на заети лица в "Топлофикация-Плевен" ЕАД

Написана от

 

На 21.02.2018г.  "Топлофикация-Плевен" ЕАД
сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.021-0366 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция "Европейски фонодове, международни програми и проекти" за изпълнението на проект "Обучение на заети лица в "Топлофикация-Плевен” ЕАД“ по схема BG05М9ОР001-1.021 “Обучение на заети лица”  област на интервенция 117. Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции от  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
Изпълнението на проекта започна на 21.02.2018г. и е с продължителност 14 месеца – 21.04.2019г.


Основната  цел на проекта, е 97 заети лица, които работят по трудово правоотношение, в дружеството-кандидат "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД. За тези лица е предвидено следното:
- 30 лица по професия 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, специалност: 5220401 Топлоенергетика - II СПК;
- 13 лица по професия 346010 Офис – мениджър, специалност: 3460101 Бизнес - администрация - III СПК;
- 30 лица по професия 522050 Оператор на парни и водогрейни съоръжения, специалност: 5220501 Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения - II СПК;
- 5 лица по професия 521090 Заварчик, специалност: 5210901 Заваряване - I СПК.
- допълнително е предвидено обучение за 30 лица за ключова компетентност Общуване на чужди езици- английски език /19 от тези заети лица ще се обучават само за английски език, а другите 11 и за професионално обучение/.
Общата стойност на проекта е 131 340,00 лева, европейско финансиране в размер на 111 639,00 лв и национално финансиране 19 701,00 лв. Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Прочетена 636 пъти Последно променена в Петък, 01 Февруари 2019 08:56

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©