Сряда, 15 Януари 2020 08:59

Анализ на сметките за м. декември 2019 Избрана

Написана от

    От 10.01.2020 г. клиентите на "Топлофикация-Плевен" ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец декември 2019 г.
    През месец декември 2019 г. "Топлофикация-Плевен" ЕАД е доставила на клиентите 31 732 MWh топлинна енергия, което е с 26 %  по-малко  в сравнение с м. декември 2018 г., когато е доставила 42 729 MWh. Това се дължи основно на по-високата средна месечна температура за отчетен период, която за  м. декември 2019г. е в размер на 5,080С, докато през предходния м. декември 2018 г. същата е била 0,76 0С.

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода през месеците декември 2018 г. и декември 2019 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

18,82 31,11 22,42 14,21 7,27 3,48 2,68

дек.18

2

Потребители - %

29,90 34,33 20,02 9,50 3,89 1,45 0,92

дек.19


 

 

 

 От справката е видно, че за м. декември 2019 г. 64,23 % от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лева, а 84,25 % сметки до 150,00 лева.

   Фактори влияещи на количеството топлинна енергия и фактурираните суми за м. декември 2019г., спрямо м. декември 2018г.:

 

1. Основните фактори влияещи върху количеството топлинна енергия са два:

  • Фактор средна температура:
 

2018 година

м. декември

2019 година

м. декември

t0 средна външна за периода

0,76

5,08

                     (19-5,08)

Q19    =  Q18* ------------------- = Q18 *0,76

                     (19-0,76)

 

К1 = 0,76

  • Коефициент, отчитащ дните по периоди
  2018 година м. декември 2019 година м. декември
дни работа на АС за периода 31 30

К2 = 30/31 = 0,97

Общ коефициент влияещ на количеството топлинна енергия:

К = К1*К2  = 0,76 * 0,97 = 0,74

    От гореизложеното се вижда, че при еднакъв режим на ползване,  топлинната енергия за м. декември 2019 г. е намаляла средно с около 26 %, същата за м. декември 2018г., като основна причина затова е по-високата средна месечна температура.

2. Освен горепосочените два фактора върху крайно фактурираните суми влияние оказва и фактора цена:

  • Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К3 на увеличение

12.2018г.

96,18

 

12.2019г.

101,98

1,06

 

К3 = 1,06

Общ коефициент, отчитащ трите фактора:

К = К1*К2*К3 = 0,76 * 0,97 * 1,06 = 0,78

    Вижда се, че при еднакъв режим на ползване сметките от през м. декември 2019 г. сравнени с м. декември 2018 г. са намалени средно  с около 22 %, като основната причина затова е по-високата средна месечна температура.
    Напомняме, че с решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулирано, считано от 01.07.2019 г. цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода е определена на 84,98 лв./МВтч без ДДС.

Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
•    Еднакъв режим на ползване на отопление в имота                                                                                                                                                 
•    Брой дни (30) за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през декември 2018 г. и  декември 2019 г.
•    По данните на НИХМ  за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра
Уведомяваме Ви, че от 16.01.2019 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.
Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите

 

 

Прочетена 369 пъти Последно променена в Сряда, 15 Януари 2020 08:59

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©