Администратор

Администратор

+35964895255

Абонатите на “Топлофикация Плевен” вече ще получават много по-детайлни и в същото време по-разбираеми справки за потребената от тях топлинна енергия. В това абонатите ще могат да се убедят до дни, когато ще получат сметките си за декември. На първата страница на справката за консумираната топлинна енергия за съответния период ще бъде отпечатана обичайната досега информация, която не беше достатъчно разбираема за абонатите. Затова от “Топлофикация Плевен” от този месец включват допълнителни данни, които ще са по-ясни за абонатите. Те ще бъдат представени в табличен вид на гърба на фактурата.

От 1 януари 2010 г., след решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране от 30 декември 2009 г., парното в страната е с по-висока цена. Поскъпването е заради увеличението на природния газ и засяга всички топлофикации, които ползват синьото гориво като основна суровина за производството на топлинна енергия.

Петък, 11 Декември 2009 14:32

Ноемврийските сметки за парно...

Абонатите на "Топлофикация Плевен" вече могат да плащат сметките за потребена топлоенергия през месец ноември. Припомняме, че към ноемврийскиsegaте фактури е начислена и половината от дължимата годишна такса за услугата дялово разпределение. Размерът на таксата се определя от обслужващата фирма за дялово разпределение.
Сметките могат да бъдат платени на няколко пункта:
1.    ул."Дойран" № 73 (сградата на "Електроразпределение")
2.    Общинска банка –  ул. "Кирил и Методий" № 10
3.    Централна поща –  пл. "Възраждане"
4.    Поща –  кв. "Сторгозия"
5.    Окръжна болница (гишето е до регистратурата)
6.    "Чаталджа" № 3
7.    Първа инвестиционна банка – ул. "В. Левски" №126
8.    Бюро "Хелп" – кв. "Сторгозия", р-т "Теодорос"
9.    Приемна – "Топлофикация-Плевен" ЕАД – ул. "Източна индустр. зона" №128

Понеделник, 07 Декември 2009 16:12

Проблема с подмяната на топломерите ...

Проблема с подмяната на топломерите обсъдиха представители на топлинните счетоводители и на "Топлофикация Плевен"
Редовна среща в началото на отоплителния сезон проведоха представители на фирмите за топлинно счетоводство в Плевен и ръководството на "Топлофикация Плевен". Тази година срещата беше изтеглена малко по-рано от обичайното заради въведената пределна цена на топлата вода. От топлофикационното дружество апелираха към фирмите за топлинно счетоводство за разбиране и по-голяма експедитивност при подаване на информацията, за да има достатъчно време да се обработят абонатните станции, при които ще има сторниране в цената, и сметките за ноември да бъдат готови в срок.

Понеделник, 07 Декември 2009 08:40

Често задавани въпроси/отговори

Мога ли да проверя сметката си за парно и/или топла вода на този сайт?
При демонтирани радиатори, защо продължава начисляването на суми?
Мога ли да платя разсрочено старите си задължения за парно?
Кога трябва да подменя топломерите вкъщи?
Длъжен ли съм да проверявам изправността на водомера за топла вода, ако той видимо работи добре?
Какви документи трябва да представя за да открия/прехвърля партида?
Мога ли да платя задълженията си чрез банков превод?
Ползвам ли отстъпка за коректен платец при плащане по електронен път?

 

Ако не намирате отговор на въпросите си в тази тема, моля свържете се с нас!

******

Въпрос: Мога ли да проверя сметката си за парно и/или топла вода на този сайт?
Отговор: Да. Към настоящия момент Вие можете да проверите задълженията си към "Топлофикация Плевен"1. Достатъчно е да знаете потребителския си номер, и да посетите следната връзка.2


1. данните на сайта се обновяват веднъж дневно през всеки работен ден!
2. информация относно потребителския си номер можете да намерите в полето "потребител" от месечната Ви фактура или фискалния бон на платена стара сметка!

******

Въпрос: При демонтирани радиатори, защо продължава начисляването на суми?
Отговор: Това е един от най-често задаваните въпроси в приемната на “Топлофикация Плевен”. Гражданите трябва да знаят, че начисляването на суми по партиди на абонати, които са демонтирали радиаторите в домовете си, се основава на разпоредбите на Закона за енергетика и Наредба 16 – 334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването, които се отнасят до всички потребители, членове на етажната собственост, и които дружеството е задължено стриктно да спазва.
Съгласно чл.153, ал.6 от Закона за енергетика потребителите в сграда етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имота си, остават потребители на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата, ако има такива.
А според разпоредбата на чл. 143, ал. 3 от същия закон, при прилагане на дялово разпределение топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и топлинната енергия за отопление на общите части на сградата - етажна собственост се разпределя между всички потребители пропорционално на отопляемия обем на отделния имот по проект.

******

Въпрос: Мога ли да платя разсрочено старите си задължения за парно?
Отговор
: “Топлофикация Плевен” е предвидила възможността натрупани стари задължения за потребена топлоенергия да се платят разсрочено. За целта абонатът трябва да посети приемната на дружеството на ул. “Източна индустриална зона” 128 (сградата на “Топлофикация) и да сключи договор по образец за разсрочено плащане на стари задължения.
В него се посочва срока за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски. Периодът на разсрочване е не повече от 12 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 30% от дължимото към “Топлофикация Плевен”. За периода на договора се преустановява начисляването на лихва върху задължението.
Абонатът се задължава заедно с вноската за старото задължение да погасява редовно текущите си сметки за отопление и топла вода. Непогасяването на повече от една вноска по договора за разсрочване автоматично прави изискуемо цялото задължение. Като по договор е предвидено това да стане по съдебен ред.
Повече информация може да се получи на тел. 064/ 895 304 – инж. Валентин Иванов, консултант продажби.

******

Въпрос: Кога трябва да подменя топломерите вкъщи?
Отговор
: Уредите за дялово разпределение в жилищните сгради са с батерии, чийто срок на годност е 10 години. Когато батерията се изтощи, уредът изгасва и абонатът трябва да уведоми за това фирмата за топлинно счетоводство, обслужваща адреса. Тя има задължението да подмени уреда.
Засега не е ясен начинът, по който ще се финансира подмяната на уредите с изтекъл срок. Обсъжда се възможността за купуване на лизинг, което значително ще облекчи абонатите.
Препоръчително е старите измервателни уреди да бъдат подменени с така наречените интелигентни устройства, които позволяват дистанционно отчитане. По този начин ще отпадне не особено приятното влизане на инкасатори в домовете, за да засичат уредите.
За повече информация може да се обръщате към обслужващата фирма за топлинно счетоводство.

******

Въпрос: Длъжен ли съм да проверявам изправността на водомера за топла вода, ако той видимо работи добре?
Отговор
: Потребителите имат задължението на всеки 5 години да предават за проверка водомерите за топла вода. Това тяхно задължение е регламентирано в Заповед А-412 от 16 август 2008 г. на ДАМТН на основание чл. 43, ал.4 от Закона за измерванията. При нежелание абонатът да извърши полагащата се периодична проверка водомерът за топла вода следва да бъде свален и отклонението за топла вода – затапено. След което на съответния потребител не се начислява топла вода.
Фирмите за топлинно счетоводство съгласно Общите условия на договорите, сключени с “Топлофикация Плевен” са задължени при отчет да проверяват състоянието на средствата за дялово разпределение, включително и водомерите за топла вода. При констатирана неизправност търговецът е длъжен да даде предписание и срок за отстраняването й, както да информира и “Топлофикация Плевен” за това.
Пак фирмите за топлинно счетоводство могат да връчат протокол за проверка на водомерите за топла вода, ако е настъпил предвидения по закона срок за това. Проверката на измервателния уред е за сметка на абоната, както и евентуалната му подмяна с нов. Ако се наложи подмяна на водомера за топла вода, препоръчително е да се избере такъв уред, който има възможност за поставяне на устройство за дистанционно отчитане, каквато е тенденцията и при измервателните уреди за топлоенергия, т.нар. топломери.
Повече информация е добре да се търси от обслужващата фирма за топлинно счетоводство.

******

Въпрос: Какви документи трябва да представя за да открия/прехвърля партида?
Отговор
: Необходимите документи за откриване на партида на стопански потребители са следните:
1. Заявление (по образец)
2. Договор 2 бр. (по образец)
3. Копие от нотариален акт и/или друг документ за собственост, а стопанските потребители - наематели трябва да представят копие на договор за наем със собственика на имота.

Необходимите документи за откриване на партида на битови потребители са следните:
1. Копие от нотариален акт и/или друг документ за собственост
2. Приложение (по образец).

Попълнените бланки заедно с останалите необходими документи се представят в Приемна – ул. Източна индустриална зона 128.

******

Въпрос: Мога ли да платя задълженията си чрез банков превод?
Отговор
: Да. Данните за банковата сметка на Дружеството са следните:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
КЛОН ПЛЕВЕН
IBAN: BG97 UNCR 7630 1020 4998 95
BIC: UNCR BGSF

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
КЛОН ПЛЕВЕН    
IBAN: BG 05 FINV 9150 10BG N0A9 QL 
BIC: FINV BGSF

Желателно е в основанието на превода да посочите абонатния номер и титуляра на партидата, чието задължение покривате!

******

Въпрос: Ползвам ли отстъпка за корeктен платец при плащане по електронен път?
Отговор
: Да. Отстъпката, полагаща се за коретен платец ще Ви бъде начислена и ще стои като надвнесена сума по Вашата партида. Тази отстъпка ще Ви бъде приспадната от следващо задължение.

 

******

Начало

Четвъртък, 12 Ноември 2009 15:19

Закон за енергетиката

  • закон за енергетиката: pdf_icon
  • Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването: pdf_icon

ЗАКОН за управление на етажната собственост
Обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I

Предмет на закона
Обхват на закона
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.
Особен режим на управление на общите части
Чл. 2. (1) Управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти.

Не повече от 8 лв. за кубик потребена топла вода ще плащат през зимния период абонатите на “Топлофикация Плевен”, след като ръководството на дружеството реши да запази въведения  праг в цената й.

С цел подобряване качеството на услугата  - БГВ (битово горещо водоснабдяване) "Топлофикация - Плевен" ЕАД монтира безвъзмездно, при осигурен достъп и техническа възможност автоматични обезвъздушители на последния етаж на линията за рециркулация на топлата вода.

За оглед на инсталацията може да се обаждате на телефон 064 895-288 (диспечери).

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©